zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

Časť I.

Ako a koho zamestnať?

Ak sa podnikateľ alebo firma rozhodla rozširovať výrobu alebo rozšíriť poskytovanie svojich služieb, zrejme sa rozhodne navýšiť počty svojich kolegov resp. zamestnancov. V praxi sa postupuje v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce (ďalej tiež ako „ZP“), pričom použiť môžete tieto zmluvné dokumenty:
 

Pracovná zmluva


- možnosť písomne dojednať skúšobnú dobu do 6 mesiacov

- možnosť dojednať zmluvu na neurčitú alebo určitú dobu

- možnosť dojednať aj zmluvu na kratší pracovný čas

- možnosť písomne dojednať domácku prácu alebo teleprácu

- konkurenčná doložka do 12 mesiacov po skončení pomeru

- rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
Vzor pracovnej zmluvy s návodom

Dohody o prácach


- zákaz nariadiť/dohodnúť prácu nadčas a pracovnú pohotovosť

- zákaz uzatvárať na činnosti pod ochranou autorského zákona

- dohody možno uzatvoriť len vo výnimočných prípadoch

- 3 druhy dohôd vykonávané mimo pracovného pomeru

- náhrada škody je pri dohodách obmedzená konkrétnou výškou

- na dohody sa nevzťahujú všetky ustanovenia Zákonníka práce
Vzor dohody o pracovnej činnosti s návodom

Zmluva o spolupráci so živnostníkom


- tento typ zmluvy nemôže napĺňať znaky závislej práce

- objednávateľ a zhotoviteľ podľa Obchodného zákonníka

- objednávateľ a zhotoviteľ podľa Občianskeho zákonníka

- zhotovenie diela na vlastné náklady a v mene zhotoviteľa

- zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si pracovné prostriedky

- činnosti napr. podľa živnostenského oprávnenia živnostníka
Vzor zmluvy o spolupráci s návodom


Home office v pracovnej zmluve s návodom


- tzv. home office musí v zmluve zamestnanec odsúhlasiť

- zamestnanec si môže určiť miesto výkonu práce sám

- zamestnanec si môže rozvrhovať pracovný čas aj sám

odchýlky, ak zamestnanec rozvrhuje pracovný čas sám

povinnosti zamestnanca, ak si rozvrhuje pracovný čas

- ďalšie súvislosti, ak je v zmluve dohodnutý home office
Vzor s návodom


Výber medzi poukážkou a stravenkou s návodom


- zamestnávateľ môže tiež upraviť vnútorným predpisom  

- pokiaľ nie je vnútorný predpis, výber písomnou formou

- určiť termín, kedy je možné učiniť výber zamestnanca

- zamestnanec je viazaný výberom počas 12 mesiacov

- výber zamestnanca medzi príspevkom a  poukážkou

- výber je možný len po splnení zákonných predpokladovVzor s návodomČasť II.

Ako zmeniť podmienky?

Ak už nie je v možnostiach zamestnávateľa ďalej zamestnávať, pred skončením pomeru môže zvážiť zmenu pracovných podmienok. Pracovné podmienky je v zmysle Zákonníka práce možné zmeniť dočasným jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa alebo na základe dohody so zamestnancom takto:

Jednostranné preradenie na inú prácu


- zamestnávateľ môže jednostranne preradiť len výnimočne

- preradenie v zmysle dôvodov uvedených v Zákonníku práce

- bez súhlasu zamestnanca na čas nevyhnutnej potreby

- len vhodná práca vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu

- pred preradením povinnosť zabezpečiť lekárske vyšetrenie

- povinnosť prerokovať so zamestnancom dôvod preradeniaVzor preradenia s návodom

Dohoda o zmene pracovných podmienok


- dohodou je možné zmeniť akékoľvek pracovné podmienky

- podstatnou náležitosťou je uzavrieť dohodu písomne

- absencia písomnej dohody nespôsobuje neplatnosť

- možnosť dočasného pridelenia k inému zamestnávateľovi

- pred uzatvorením dohody zabezpečiť lekárske vyšetrenie

- v praxi najčastejšie uskutočňované dodatkami k zmluve
Vzor dohody o zmene s návodom


Home office - oznámenie a dohoda


- pozor na rozlíšenie domáckej práce a práce z domácnosti

- interná smernica o pracovných podmienkach Home office

- miesto výkonu domáckej práce musí mať trvalý charakter

- práca z domácnosti ak to dohodnutý druh práce umožňuje

- pri práci z domácnosti je možné upraviť iný pracovný čas

- dohodnúť miesta výkonu - prevádzka alebo domácnosťVzor dohody s návodom


Časť III.

Porušenie pracovnej disciplíny

Zamestnanec je povinný dodržiavať povinnosti dohodnuté v pracovnej zmluve a uvedené v Zákonníku práce (§81 ZP), najmä pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených, byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času, hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, chrániť jeho majetok pred poškodením, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania, písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny a pod. Pokiaľ zamestnanec nedodržiava povinnosti s ktorými bol riadne oboznámený, zamestnávateľ môže postupovať nasledovne:

Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny


- písomne upozorniť zamestnanca s možnosťou výpovede

- výpoveď v lehote 6 mesiacov od písomného upozornenia

- výpoveď v lehote 2 mesiacov odkedy sa o dôvode dozvedel

- povinnosť oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede

- povinnosť umožniť zamestnancovi vyjadriť sa k dôvodu

- povinnosť vopred prerokovať so zástupcami zamestnancovVzor upozornenia s návodom

Závažné porušenie pracovnej disciplíny


- zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer okamžite

- intenzita závažnosti nie je Zákonníkom práce definovaná

- závažnosť posudzuje pri každom zamestnancovi samostatne

- možnosť skončiť okamžite len v lehote dvoch mesiacov

- povinnosť písomne a skutkovo vymedziť zamestnancovi dôvod

- v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi zmluvy
Vzor oznámenia s návodomČasť IV.

Kto a v akej výške zaplatí škodu?

Ak konaním zamestnanca vznikne zamestnávateľovi škoda, a neodstráni ju uvedením do predchádzajúceho stavu, je povinný ju nahradiť v peniazoch ak to zamestnávateľ požaduje (§ 186 ZP). Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody (§ 188 ZP). Zamestnanec je povinný nahradiť škodu nasledovným spôsobom:

Náhrada škody spôsobenej zamestnancom


- z nedbanlivosti len do výšky 4-násobku mzdy zamestnanca

- skutočnú škodu uhradí zamestnanec, ak ju spôsobil úmyselne

- skutočnú škodu, ak ju zamestnanec spôsobil pod vplyvom alkoholu

- v zákone stanovenom prípade skutočnú škodu a aj ušlý zisk

- skutočná škoda za stratu nástrojov, prostriedkov a predmetovVzor potvrdenia s návodom

 
- skutočná škoda pri písomnej dohode o hmotnej zodpovednosti


Vzor dohody s návodomČasť V.

Skončenie pracovného pomeru

Ak sa zodpovedný podnikateľ resp. firma rozhodne, že s konkrétnym zamestnancom skončí pracovný pomer, môže tak urobiť len na základe zákona; rovnako tak to platí aj zo strany zamestnanca. Zamestnávateľ môže postupovať nasledovne:

Skončenie zo strany zamestnávateľa

Skončenie pracovného pomeru dohodou


- zamestnávateľ navrhne skončiť pracovný pomer dohodou

- po dohode sa pracovný pomer skončí dohodnutým dňom

- dohoda sa uzatvára písomne a bez výpovednej doby

- dôvody skončenia uviesť, ak to zamestnanec požaduje

- dôvody skončenia uviesť, ak to stanovuje Zákonník práce

- 1x vyhotovenie dohody vydá zamestnávateľ zamestnancoviVzor dohody s návodom

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou


- výpoveď musí byť písomná a zamestnancovi doručená

- výpoveď len z dôvodov ustanovených Zákonníku práce

- dôvod výpovede musí zamestnávateľ skutkovo vymedziť

- dôvod výpovede nemôže zamestnávateľ dodatočne meniť

- zákaz vyhotovenia a doručovania výpovede v ochrannej dobe

- právo zamestnanca podať žalobu o neplatnosť výpovedeVzor výpovede s návodom

Okamžité skončenie pracovného pomeru


- okamžité skončenie len z taxatívne stanovených dôvodov

- ak bol zamestnanec odsúdený pre úmyselný trestný čin

- alebo ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu

- intenzita závažnosti nie je Zákonníkom práce definovaná

- závažnosť posudzuje pri každom zamestnancovi samostatne

- možnosť skončiť okamžite len v lehote dvoch mesiacovVzor oznámenia s návodom

Skončenie v skúšobnej dobe


- len ak bola skúšobná doba písomne dohodnutá

- možno skončiť len počas trvania skúšobnej doby

- z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu

- oznámenie doručiť spravidla aspoň tri dni vopred

- bez nároku na výpovednú dobuodstupné

- s tehotnou ženou len vo výnimočných prípadochVzor oznámenia s návodomSkončenie zo strany zamestnanca

Skončenie pracovného pomeru dohodou


- zamestnanec navrhne skončiť pracovný pomer dohodou

- po dohode sa pracovný pomer skončí dohodnutým dňom

- dohoda sa uzatvára písomne a bez výpovednej doby

- dôvody skončenia uviesť, ak to zamestnanec požaduje

- dôvody skončenia uviesť, ak to stanovuje Zákonník práce

- 1x vyhotovenie dohody vydá zamestnávateľ zamestnancoviVzor dohody s návodom

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou


- výpoveď musí byť písomná a zamestnávateľovi doručená

- zamestnanec môže z akéhokoľvek dôvodu, aj bezdôvodne

- výpovedná doba zamestnanca je najmenej jeden mesiac

- nedodržanie výpovednej doby = nárok na peňažnú náhradu

- odvolanie výpovede len s písomným súhlasom zamestnávateľa

- zamestnávateľ môže podať žalobu o neplatnosť výpovede
Vzor výpovede s návodom

Okamžité skončenie pracovného pomeru


- okamžité skončenie len z taxatívne stanovených dôvodov

- zamestnanec môže len z 3 stanovených dôvodov v zákone

- povinnosť zamestnanca písomne a skutkovo vymedziť dôvod

- zamestnanec okamžite skončiť len v lehote jedného mesiaca

- povinnosť v tejto lehote doručiť oznámenie zamestnávateľovi

- nárok na náhradu mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacovVzor oznámenia s návodom

Skončenie v skúšobnej dobe


- len ak bola skúšobná doba písomne dohodnutá

- možno skončiť len počas trvania skúšobnej doby

- z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu

- oznámenie doručiť spravidla aspoň tri dni vopred

- bez nároku na výpovednú dobuodstupné

- s tehotnou ženou len vo výnimočných prípadoch
Vzor oznámenia s návodom

Časť VI.

Zástupcovia zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný umožniť voľbu zástupcov zamestnancov, ktorý presadzujú záujmy zamestnancov. Zástupcovia zamestnancov a to odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník (§ 229 a nasl. ZP) sa na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok zúčastňujú (a) spolurozhodovaním, (b) prerokovaním, (c) právom na informácie a (d) kontrolnou činnosťou.

Spolurozhodovanie


- spolurozhodovanie sa uskutočňuje súhlasom alebo dohodou

- ak nepôsobia zástupcovia, zamestnávateľ koná samostatne

- nemôže konať samostatne, len ak Zákonník práce zakazuje

- dohodu so zástupcami nemožno nahradiť rozhodnutím

- nemožno nahradiť ani dohodou so samotným zamestnancom

- súhlas alebo úkon musí byť urobený predpísanou formouPrerokovanie


- výmena názorov a dialóg medzi zástupcami a zamestnávateľom

- neprerokovaný úkon je neplatný, len ak to stanovuje zákon

- ak nepôsobia zástupcovia, zamestnávateľ koná samostatne

- zákon stanovuje aký úkon vopred prerokovať so zástupcami

- uskutoční sa zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase

- zamestnávateľ poskytuje zástupcom informácie a dokladyPrávo na informácie


- poskytnutie údajov zo strany zamestnávateľom zástupcom

- cieľ informovania je oboznámenie sa s obsahom informácie

- informovať len zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase

- bez povinnosti informovať v prípade, ak sú informácie dôverné

- bez povinnosti informovať, ak môžu poškodiť zamestnávateľa

- zákon stanovuje, kedy je zamestnávateľ povinný informovaťKontrolná činnosť


- kontrola dodržiavania právnych predpisov zástupcami

- kontrola dodržiavania záväzkov aj z kolektívnej zmluvy

- právo zástupcov vstupovať na pracoviská zamestnávateľa

- právo vyžadovať od vedúcich zamestnancov informácie

- podávanie návrhov na zlepšovanie pracovných podmienok

- vyžadovať, aby zamestnávateľ odstránil zistené nedostatky

Vzor dokumentácie k voľbe zástupcov zamestnancov s návodom


Časť VII.

Interné dokumenty zamestnávateľa s návodom použitia

Zákonník práce zamestnávateľovi stanovuje o akých predpisoch a interných smerniciach je povinný informovať a poučiť svojich zamestnancov. Absencia vypracovania interných smerníc zamestnávateľa a poučenie zamestnancov, môže mať pre zamestnávateľa výrazné následky napr. uložením pokuty, trestným stíhaním podnikateľa, spoločnosti, príp. konateľov, riadiacich zamestnancov alebo podaním žaloby zo strany zamestnancov. Okrem iného aj ustanovenie § 47 Zákonníka práce vymenúva inetrné smernice, ktoré musí mať zamestnávateľ vypracované. Zamestnávateľ musí mať vypracované najmä tieto interné smernice resp. predpisy: 

Dohoda o zrážkach zo mzdy


- prerokovanie požadovanej náhrady škody so zamestnancom
- konaním zamestnanca bola spôsobená zamestnávateľovi škoda
- písomné uznanie vykonávania zrážok podľa Zákonníka práce
- právnu úpravu môžu v praxi využiť len zamestnávatelia
- uviesť dobu, výšku, dátum začatia vykonávania zrážok atď.
- úplné uspokojenie pohľadávky skončením pracovného pomeruVzor dohody s návodom

Predpis o monitorovaní zamestnancov


- kontrolovať zamestnancov je možné len ak je prijatý predpis

- bez vážnych dôvodov nezasahovať do súkromia zamestnanca

- len na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa

-zamestnávateľ má zamestnanca na kontrolu vopred upozorniť

- prerokovať so zástupcami, ak u zamestnávateľa pôsobia

- informovať o rozsahu, spôsobe jej uskutočnenia a dobe trvaniaVzor predpisu o monitorovaní s návodom

Pracovný poriadok


- je záväzný pre zamestnávateľa a všetkých zamestnancov

- súbor pravidiel platných pre zamestnancov a zamestnávateľa

- norma riadenia vzťahov zamestnancov a zamestnávateľa

- zamestnanec s ním musí byť preukázateľne oboznámený

- nedodržanie pravidiel = porušenie pracovnej disciplíny

- dokument musí byť každému zamestnancovi prístupný
Pripravujeme
Vzor pracovného poriadku s návodom

Predpis o pracovných cestách a náhradách


- stanovuje pravidlá pracovných ciest a cestovných náhrad

- práva a povinnosti pre zamestnancov a zamestnávateľa

- je záväzný pre zamestnávateľa a všetkých zamestnancov

- zamestnanec s ním musí byť preukázateľne oboznámený

- nesmie stanovovať povinnosti zamestnancovi mimo zákona

- pravidlá dokladovania a vyúčtovania cestovných nákladovPripravujeme
Vzor predpisu s návodom

Predpis o protispoločenskej činnosti


- povinnosť prijať predpis ak je viac ako 49 zamestnancov

- povinnosť oboznámiť s predpisom všetkých zamestnancov

- predpis upravuje vnútorný systém preverovania oznámení

- povinnosť mlčanlivosti sa k tomuto predpisu nevzťahuje

- zamestnávateľ nesmie zamestnanca za oznámenie postihnúť

- predpis poskytuje ochranu v rámci trestného konania
Pripravujeme
Vzor predpisu s návodom

Predpis o trestnej zodpovednosti podnikateľa


- upravuje vymedzenie trestnoprávnej zodpovednosti podnikateľa

- obsahuje definície trestných činov, ktorých sa dopustí podnikateľ

- trestné stíhanie štatutárov, riadiacich zamestnancov a PO

- predpis upravuje trestnú zodpovednosť v rámci štruktúry firmy

- predpis upravuje trestné postihy v rámci štruktúry firmy

- predpis stanovuje povinnosti a zodpovednosť zamestnancov
Pripravujeme
Vzor predpisu s návodom
Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk