zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

Časť I.

Ako a koho zamestnať?

Ak sa podnikateľ alebo firma rozhodla rozširovať výrobu alebo rozšíriť poskytovanie svojich služieb, zrejme sa rozhodne navýšiť počty svojich kolegov resp. zamestnancov. V praxi sa postupuje v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce (ďalej tiež ako „ZP“), pričom použiť môžete tieto zmluvné dokumenty:
 

Pracovná zmluva


- možnosť písomne dojednať skúšobnú dobu do 6 mesiacov

- možnosť dojednať zmluvu na neurčitú alebo určitú dobu

- možnosť dojednať aj zmluvu na kratší pracovný čas

- možnosť písomne dojednať domácku prácu alebo teleprácu

- konkurenčná doložka do 12 mesiacov po skončení pomeru

- rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
Vzor pracovnej zmluvy s návodom

Dohody o prácach


- zákaz nariadiť/dohodnúť prácu nadčas a pracovnú pohotovosť

- zákaz uzatvárať na činnosti pod ochranou autorského zákona

- dohody možno uzatvoriť len vo výnimočných prípadoch

- 3 druhy dohôd vykonávané mimo pracovného pomeru

- náhrada škody je pri dohodách obmedzená konkrétnou výškou

- na dohody sa nevzťahujú všetky ustanovenia Zákonníka práce
Vzor dohody o pracovnej činnosti s návodom

Zmluva o spolupráci so živnostníkom


- tento typ zmluvy nemôže napĺňať znaky závislej práce

- objednávateľ a zhotoviteľ podľa Obchodného zákonníka

- objednávateľ a zhotoviteľ podľa Občianskeho zákonníka

- zhotovenie diela na vlastné náklady a v mene zhotoviteľa

- zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si pracovné prostriedky

- činnosti napr. podľa živnostenského oprávnenia živnostníka
Vzor zmluvy o spolupráci s návodom


Home office v pracovnej zmluve s návodom


- tzv. home office musí v zmluve zamestnanec odsúhlasiť

- zamestnanec si môže určiť miesto výkonu práce sám

- zamestnanec si môže rozvrhovať pracovný čas aj sám

odchýlky, ak zamestnanec rozvrhuje pracovný čas sám

povinnosti zamestnanca, ak si rozvrhuje pracovný čas

- ďalšie súvislosti, ak je v zmluve dohodnutý home office
Vzor s návodom


Výber medzi poukážkou a stravenkou s návodom


- zamestnávateľ môže tiež upraviť vnútorným predpisom  

- pokiaľ nie je vnútorný predpis, výber písomnou formou

- určiť termín, kedy je možné učiniť výber zamestnanca

- zamestnanec je viazaný výberom počas 12 mesiacov

- výber zamestnanca medzi príspevkom a  poukážkou

- výber je možný len po splnení zákonných predpokladovVzor s návodomČasť II.

Ako zmeniť podmienky?

Ak už nie je v možnostiach zamestnávateľa ďalej zamestnávať, pred skončením pomeru môže zvážiť zmenu pracovných podmienok. Pracovné podmienky je v zmysle Zákonníka práce možné zmeniť dočasným jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa alebo na základe dohody so zamestnancom takto:

Jednostranné preradenie na inú prácu


- zamestnávateľ môže jednostranne preradiť len výnimočne

- preradenie v zmysle dôvodov uvedených v Zákonníku práce

- bez súhlasu zamestnanca na čas nevyhnutnej potreby

- len vhodná práca vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu

- pred preradením povinnosť zabezpečiť lekárske vyšetrenie

- povinnosť prerokovať so zamestnancom dôvod preradeniaVzor preradenia s návodom

Dohoda o zmene pracovných podmienok


- dohodou je možné zmeniť akékoľvek pracovné podmienky

- podstatnou náležitosťou je uzavrieť dohodu písomne

- absencia písomnej dohody nespôsobuje neplatnosť

- možnosť dočasného pridelenia k inému zamestnávateľovi

- pred uzatvorením dohody zabezpečiť lekárske vyšetrenie

- v praxi najčastejšie uskutočňované dodatkami k zmluve
Vzor dohody o zmene s návodom


Home office - oznámenie a dohoda


- pozor na rozlíšenie domáckej práce a práce z domácnosti

- interná smernica o pracovných podmienkach Home office

- miesto výkonu domáckej práce musí mať trvalý charakter

- práca z domácnosti ak to dohodnutý druh práce umožňuje

- pri práci z domácnosti je možné upraviť iný pracovný čas

- dohodnúť miesta výkonu - prevádzka alebo domácnosťVzor dohody s návodom


Časť III.

Porušenie pracovnej disciplíny

Zamestnanec je povinný dodržiavať povinnosti dohodnuté v pracovnej zmluve a uvedené v Zákonníku práce (§81 ZP), najmä pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených, byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času, hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, chrániť jeho majetok pred poškodením, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania, písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny a pod. Pokiaľ zamestnanec nedodržiava povinnosti s ktorými bol riadne oboznámený, zamestnávateľ môže postupovať nasledovne:

Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny


- písomne upozorniť zamestnanca s možnosťou výpovede

- výpoveď v lehote 6 mesiacov od písomného upozornenia

- výpoveď v lehote 2 mesiacov odkedy sa o dôvode dozvedel

- povinnosť oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede

- povinnosť umožniť zamestnancovi vyjadriť sa k dôvodu

- povinnosť vopred prerokovať so zástupcami zamestnancovVzor upozornenia s návodom

Závažné porušenie pracovnej disciplíny


- zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer okamžite

- intenzita závažnosti nie je Zákonníkom práce definovaná

- závažnosť posudzuje pri každom zamestnancovi samostatne

- možnosť skončiť okamžite len v lehote dvoch mesiacov

- povinnosť písomne a skutkovo vymedziť zamestnancovi dôvod

- v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi zmluvy
Vzor oznámenia s návodomČasť IV.

Kto a v akej výške zaplatí škodu?

Ak konaním zamestnanca vznikne zamestnávateľovi škoda, a neodstráni ju uvedením do predchádzajúceho stavu, je povinný ju nahradiť v peniazoch ak to zamestnávateľ požaduje (§ 186 ZP). Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody (§ 188 ZP). Zamestnanec je povinný nahradiť škodu nasledovným spôsobom:

Náhrada škody spôsobenej zamestnancom


- z nedbanlivosti len do výšky 4-násobku mzdy zamestnanca

- skutočnú škodu uhradí zamestnanec, ak ju spôsobil úmyselne

- skutočnú škodu, ak ju zamestnanec spôsobil pod vplyvom alkoholu

- v zákone stanovenom prípade skutočnú škodu a aj ušlý zisk

- skutočná škoda za stratu nástrojov, prostriedkov a predmetovVzor potvrdenia s návodom

 
- skutočná škoda pri písomnej dohode o hmotnej zodpovednosti


Vzor dohody s návodomČasť V.

Skončenie pracovného pomeru

Ak sa zodpovedný podnikateľ resp. firma rozhodne, že s konkrétnym zamestnancom skončí pracovný pomer, môže tak urobiť len na základe zákona; rovnako tak to platí aj zo strany zamestnanca. Zamestnávateľ môže postupovať nasledovne:

Skončenie zo strany zamestnávateľa

Skončenie pracovného pomeru dohodou


- zamestnávateľ navrhne skončiť pracovný pomer dohodou

- po dohode sa pracovný pomer skončí dohodnutým dňom

- dohoda sa uzatvára písomne a bez výpovednej doby

- dôvody skončenia uviesť, ak to zamestnanec požaduje

- dôvody skončenia uviesť, ak to stanovuje Zákonník práce

- 1x vyhotovenie dohody vydá zamestnávateľ zamestnancoviVzor dohody s návodom

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou


- výpoveď musí byť písomná a zamestnancovi doručená

- výpoveď len z dôvodov ustanovených Zákonníku práce

- dôvod výpovede musí zamestnávateľ skutkovo vymedziť

- dôvod výpovede nemôže zamestnávateľ dodatočne meniť

- zákaz vyhotovenia a doručovania výpovede v ochrannej dobe

- právo zamestnanca podať žalobu o neplatnosť výpovedeVzor výpovede s návodom

Okamžité skončenie pracovného pomeru


- okamžité skončenie len z taxatívne stanovených dôvodov

- ak bol zamestnanec odsúdený pre úmyselný trestný čin

- alebo ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu

- intenzita závažnosti nie je Zákonníkom práce definovaná

- závažnosť posudzuje pri každom zamestnancovi samostatne

- možnosť skončiť okamžite len v lehote dvoch mesiacovVzor oznámenia s návodom

Skončenie v skúšobnej dobe


- len ak bola skúšobná doba písomne dohodnutá

- možno skončiť len počas trvania skúšobnej doby

- z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu

- oznámenie doručiť spravidla aspoň tri dni vopred

- bez nároku na výpovednú dobuodstupné

- s tehotnou ženou len vo výnimočných prípadochVzor oznámenia s návodomSkončenie zo strany zamestnanca

Skončenie pracovného pomeru dohodou


- zamestnanec navrhne skončiť pracovný pomer dohodou

- po dohode sa pracovný pomer skončí dohodnutým dňom

- dohoda sa uzatvára písomne a bez výpovednej doby

- dôvody skončenia uviesť, ak to zamestnanec požaduje

- dôvody skončenia uviesť, ak to stanovuje Zákonník práce

- 1x vyhotovenie dohody vydá zamestnávateľ zamestnancoviVzor dohody s návodom

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou


- výpoveď musí byť písomná a zamestnávateľovi doručená

- zamestnanec môže z akéhokoľvek dôvodu, aj bezdôvodne

- výpovedná doba zamestnanca je najmenej jeden mesiac

- nedodržanie výpovednej doby = nárok na peňažnú náhradu

- odvolanie výpovede len s písomným súhlasom zamestnávateľa

- zamestnávateľ môže podať žalobu o neplatnosť výpovede
Vzor výpovede s návodom

Okamžité skončenie pracovného pomeru


- okamžité skončenie len z taxatívne stanovených dôvodov

- zamestnanec môže len z 3 stanovených dôvodov v zákone

- povinnosť zamestnanca písomne a skutkovo vymedziť dôvod

- zamestnanec okamžite skončiť len v lehote jedného mesiaca

- povinnosť v tejto lehote doručiť oznámenie zamestnávateľovi

- nárok na náhradu mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacovVzor oznámenia s návodom

Skončenie v skúšobnej dobe


- len ak bola skúšobná doba písomne dohodnutá

- možno skončiť len počas trvania skúšobnej doby

- z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu

- oznámenie doručiť spravidla aspoň tri dni vopred

- bez nároku na výpovednú dobuodstupné

- s tehotnou ženou len vo výnimočných prípadoch
Vzor oznámenia s návodom

Časť VI.

Zástupcovia zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný umožniť voľbu zástupcov zamestnancov, ktorý presadzujú záujmy zamestnancov. Zástupcovia zamestnancov a to odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník (§ 229 a nasl. ZP) sa na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok zúčastňujú (a) spolurozhodovaním, (b) prerokovaním, (c) právom na informácie a (d) kontrolnou činnosťou.

Spolurozhodovanie


- spolurozhodovanie sa uskutočňuje súhlasom alebo dohodou

- ak nepôsobia zástupcovia, zamestnávateľ koná samostatne

- nemôže konať samostatne, len ak Zákonník práce zakazuje

- dohodu so zástupcami nemožno nahradiť rozhodnutím

- nemožno nahradiť ani dohodou so samotným zamestnancom

- súhlas alebo úkon musí byť urobený predpísanou formouPrerokovanie


- výmena názorov a dialóg medzi zástupcami a zamestnávateľom

- neprerokovaný úkon je neplatný, len ak to stanovuje zákon

- ak nepôsobia zástupcovia, zamestnávateľ koná samostatne

- zákon stanovuje aký úkon vopred prerokovať so zástupcami

- uskutoční sa zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase

- zamestnávateľ poskytuje zástupcom informácie a dokladyPrávo na informácie


- poskytnutie údajov zo strany zamestnávateľom zástupcom

- cieľ informovania je oboznámenie sa s obsahom informácie

- informovať len zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase

- bez povinnosti informovať v prípade, ak sú informácie dôverné

- bez povinnosti informovať, ak môžu poškodiť zamestnávateľa

- zákon stanovuje, kedy je zamestnávateľ povinný informovaťKontrolná činnosť


- kontrola dodržiavania právnych predpisov zástupcami

- kontrola dodržiavania záväzkov aj z kolektívnej zmluvy

- právo zástupcov vstupovať na pracoviská zamestnávateľa

- právo vyžadovať od vedúcich zamestnancov informácie

- podávanie návrhov na zlepšovanie pracovných podmienok

- vyžadovať, aby zamestnávateľ odstránil zistené nedostatky

Vzor dokumentácie k voľbe zástupcov zamestnancov s návodom


Časť VII.

Interné dokumenty zamestnávateľa s návodom použitia

Zákonník práce zamestnávateľovi stanovuje o akých predpisoch a interných smerniciach je povinný informovať a poučiť svojich zamestnancov. Absencia vypracovania interných smerníc zamestnávateľa a poučenie zamestnancov, môže mať pre zamestnávateľa výrazné následky napr. uložením pokuty, trestným stíhaním podnikateľa, spoločnosti, príp. konateľov, riadiacich zamestnancov alebo podaním žaloby zo strany zamestnancov. Okrem iného aj ustanovenie § 47 Zákonníka práce vymenúva inetrné smernice, ktoré musí mať zamestnávateľ vypracované. Zamestnávateľ musí mať vypracované najmä tieto interné smernice resp. predpisy: 

Dohoda o zrážkach zo mzdy


- prerokovanie požadovanej náhrady škody so zamestnancom
- konaním zamestnanca bola spôsobená zamestnávateľovi škoda
- písomné uznanie vykonávania zrážok podľa Zákonníka práce
- právnu úpravu môžu v praxi využiť len zamestnávatelia
- uviesť dobu, výšku, dátum začatia vykonávania zrážok atď.
- úplné uspokojenie pohľadávky skončením pracovného pomeruVzor dohody s návodom

Predpis o monitorovaní zamestnancov


- kontrolovať zamestnancov je možné len ak je prijatý predpis

- bez vážnych dôvodov nezasahovať do súkromia zamestnanca

- len na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa

-zamestnávateľ má zamestnanca na kontrolu vopred upozorniť

- prerokovať so zástupcami, ak u zamestnávateľa pôsobia

- informovať o rozsahu, spôsobe jej uskutočnenia a dobe trvaniaVzor predpisu o monitorovaní s návodom

Pracovný poriadok


- je záväzný pre zamestnávateľa a všetkých zamestnancov

- súbor pravidiel platných pre zamestnancov a zamestnávateľa

- norma riadenia vzťahov zamestnancov a zamestnávateľa

- zamestnanec s ním musí byť preukázateľne oboznámený

- nedodržanie pravidiel = porušenie pracovnej disciplíny

- dokument musí byť každému zamestnancovi prístupný
Pripravujeme
Vzor pracovného poriadku s návodom

Predpis o pracovných cestách a náhradách


- stanovuje pravidlá pracovných ciest a cestovných náhrad

- práva a povinnosti pre zamestnancov a zamestnávateľa

- je záväzný pre zamestnávateľa a všetkých zamestnancov

- zamestnanec s ním musí byť preukázateľne oboznámený

- nesmie stanovovať povinnosti zamestnancovi mimo zákona

- pravidlá dokladovania a vyúčtovania cestovných nákladovPripravujeme
Vzor predpisu s návodom

Predpis o protispoločenskej činnosti


- povinnosť prijať predpis ak je viac ako 49 zamestnancov

- povinnosť oboznámiť s predpisom všetkých zamestnancov

- predpis upravuje vnútorný systém preverovania oznámení

- povinnosť mlčanlivosti sa k tomuto predpisu nevzťahuje

- zamestnávateľ nesmie zamestnanca za oznámenie postihnúť

- predpis poskytuje ochranu v rámci trestného konania
Pripravujeme
Vzor predpisu s návodom

Predpis o trestnej zodpovednosti podnikateľa


- upravuje vymedzenie trestnoprávnej zodpovednosti podnikateľa

- obsahuje definície trestných činov, ktorých sa dopustí podnikateľ

- trestné stíhanie štatutárov, riadiacich zamestnancov a PO

- predpis upravuje trestnú zodpovednosť v rámci štruktúry firmy

- predpis upravuje trestné postihy v rámci štruktúry firmy

- predpis stanovuje povinnosti a zodpovednosť zamestnancov
Pripravujeme
Vzor predpisu s návodom
Aktuálne školenia

Sledujte našu ponuku aktuálnych školení.

Dokument na mieru

Príprava dokumentov na mieru pre zodpovedného podnikateľa.

Konzultácie

Virtuálna, telefonická alebo osobná konzultácia.

Online poradňa

Máte otázky? Na našom portáli Vám ich zodpovieme bezplatne.

Technická podpora

Ak si neviete rady alebo vám niečo zlyhalo, neváhajte kontaktovať.

© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk