zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

Vzory, návody a odporúčania

Pri predávaní služieb a tovaru spotrebiteľom alebo iným podnikateľom nejde vždy všetko ako „po masle“. Zodpovedný podnikateľ sa môže stretnúť s najrôznejšími situáciami napr. mu za poskytnuté služby alebo tovar nezaplatili, alebo odmietajú zaplatiť z dôvodu nepodpísania písomnej zmluvy, alebo namietajú, že zmluvu nesprávne pochopili a pod. V tejto časti  ti poskytneme vzory, návody a odporúčania potrebné pre dennú prax každého podnikateľa.

Zmluva o dielo


- zmluva podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka

- zmluva musí obsahovať práva a povinnosti objednávateľa

- zmluva musí obsahovať aj práva a povinnosti zhotoviteľa

- cena presne dohodnutá alebo určená dohodnutou formou

- možnosť dohodnúť úroky z omeškania aj zmluvnú pokutu  

- ak nezaplatí, najskôr predžalobná výzva a potom žalobaVzor zmluvy s návodom
Uznanie záväzku so splátkovým kalendárom


- uznanie záväzku dlžníka podľa Obchodného zákonníka

- túto právnu úpravu môžu v praxi využiť len podnikatelia

- splátkový kalendár stanoviť priamo do uznania záväzku

- pri omeškaní čo i len jednou splátkou je záväzok splatný

- ak dlžník nezaplatil, veriteľ sa môže hneď obrátiť na súd

- súd vydá platobný rozkaz, ktorým zaviaže dlžníka platiť

 
Vzor s návodom

Obchodné podmienky


- medzi podnikateľmi ich netreba osobitne odsúhlasovať

- na ich platnosť, stačí na ne odkázať napr. v objednávke

- dopĺňajú a upravujú zmluvný vzťah medzi podnikateľmi

- ak sú v rozpore so zmluvou, zmluva môže mať prednosť

- v obchodných vzťahoch sa nie je možné obrátiť na SOI  

- splnenie obchodných podmienok prostredníctvom súduVzor podmienok s návodom


Predžalobná výzva


- domáha sa ňou splnenie podmienok dohodnutých v zmluve

- napr. pri neposkytnutí dohodnutej služby, kúpnej ceny atď.

- forma mimosúdneho riešenia sporu zo zmluvného vzťahu

- vo výzve určiť primeranú lehotu na splnenie povinnosti

- ak nesplní ani v dodatočnej lehote, možnosť podať žalobu

- možnosť dohodnúť sa v súdnom aj mimosúdnom konaníVzor výzvy s návodom

Uznanie dlhu a splátkový kalendár


- uznanie dlhu dlžníka podľa Občianskeho zákonníka
- právnu úpravu môžu v praxi využiť len nepodnikatelia
- splátkový kalendár stanoviť priamo do uznania dlhu
- pri omeškaní čo i len jednou splátkou je dlh splatný
- ak dlžník nezaplatil, veriteľ sa môže obrátiť na súd
- vydanie platobného rozkazu so záväzkom platiťVzor uznania s návodom

Aktuálne školenia

Sledujte našu ponuku aktuálnych školení.

Dokument na mieru

Príprava dokumentov na mieru pre zodpovedného podnikateľa.

Konzultácie

Virtuálna, telefonická alebo osobná konzultácia.

Online poradňa

Máte otázky? Na našom portáli Vám ich zodpovieme bezplatne.

Technická podpora

Ak si neviete rady alebo vám niečo zlyhalo, neváhajte kontaktovať.

© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk