zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

Vzory, návody a odporúčania

Pri predávaní služieb a tovaru spotrebiteľom alebo iným podnikateľom nejde vždy všetko ako „po masle“. Zodpovedný podnikateľ sa môže stretnúť s najrôznejšími situáciami napr. mu za poskytnuté služby alebo tovar nezaplatili, alebo odmietajú zaplatiť z dôvodu nepodpísania písomnej zmluvy, alebo namietajú, že zmluvu nesprávne pochopili a pod. V tejto časti  ti poskytneme vzory, návody a odporúčania potrebné pre dennú prax každého podnikateľa.

Zmluva o dielo


- zmluva podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka

- zmluva musí obsahovať práva a povinnosti objednávateľa

- zmluva musí obsahovať aj práva a povinnosti zhotoviteľa

- cena presne dohodnutá alebo určená dohodnutou formou

- možnosť dohodnúť úroky z omeškania aj zmluvnú pokutu  

- ak nezaplatí, najskôr predžalobná výzva a potom žalobaVzor zmluvy s návodom
Uznanie záväzku so splátkovým kalendárom


- uznanie záväzku dlžníka podľa Obchodného zákonníka

- túto právnu úpravu môžu v praxi využiť len podnikatelia

- splátkový kalendár stanoviť priamo do uznania záväzku

- pri omeškaní čo i len jednou splátkou je záväzok splatný

- ak dlžník nezaplatil, veriteľ sa môže hneď obrátiť na súd

- súd vydá platobný rozkaz, ktorým zaviaže dlžníka platiť

 
Vzor s návodom

Obchodné podmienky


- medzi podnikateľmi ich netreba osobitne odsúhlasovať

- na ich platnosť, stačí na ne odkázať napr. v objednávke

- dopĺňajú a upravujú zmluvný vzťah medzi podnikateľmi

- ak sú v rozpore so zmluvou, zmluva môže mať prednosť

- v obchodných vzťahoch sa nie je možné obrátiť na SOI  

- splnenie obchodných podmienok prostredníctvom súduVzor podmienok s návodom


Predžalobná výzva


- domáha sa ňou splnenie podmienok dohodnutých v zmluve

- napr. pri neposkytnutí dohodnutej služby, kúpnej ceny atď.

- forma mimosúdneho riešenia sporu zo zmluvného vzťahu

- vo výzve určiť primeranú lehotu na splnenie povinnosti

- ak nesplní ani v dodatočnej lehote, možnosť podať žalobu

- možnosť dohodnúť sa v súdnom aj mimosúdnom konaníVzor výzvy s návodom

Uznanie dlhu a splátkový kalendár


- uznanie dlhu dlžníka podľa Občianskeho zákonníka
- právnu úpravu môžu v praxi využiť len nepodnikatelia
- splátkový kalendár stanoviť priamo do uznania dlhu
- pri omeškaní čo i len jednou splátkou je dlh splatný
- ak dlžník nezaplatil, veriteľ sa môže obrátiť na súd
- vydanie platobného rozkazu so záväzkom platiťVzor uznania s návodom

Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk