zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

PODMIENKY POUŽÍVANIA VZDELÁVACIEHO PORTÁLU

www.zodpovednypodnikatel.sk

 

Prevádzkovateľ:  

Obchodné meno:           LUKAJKA & PARTNERS akadémia s. r. o.

Sídlo:                                 Jesenského 6431, Trenčín 911 01

IČO:                                    52 820 611

Práva forma:                   Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                         Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 39450/R

 

Emailová adresa:           info@zodpovednypodnikatel.sk
Telefónne číslo:               0944 114 264
Webová stránka:            www.zodpovednypodnikatel.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Poskytovateľ“) 

 

Preambula

Tieto Podmienky používania vzdelávacieho portálu www.zodpovednypodnikatel.sk (ďalej tiež ako „Podmienky používania") vymedzujú formu, spôsob a druhy služieb a dokumentov, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ tohto vzdelávacieho portálu www.zodpovednypodnikatel.sk (ďalej tiež ako „Vzdelávací portál“) užívateľom. Cieľom Vzdelávacieho portálu je najmä pozdvihnúť právne povedomie a odbornosť podnikateľov v prostredí podnikania, poskytnúť podnikateľom bezplatnú právnu pomoc pri podnikaní, informovať o novinkách, oznamoch, zákonoch a pod., ktoré majú zásadný vplyv na podnikanie a pod.

 

Základné pojmy

Užívateľ je každá osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Užívateľom je najmä osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (ďalej tiež ako „užívateľ“). Užívateľ môže byť registrovaný a neregistrovaný.

Užívateľský profil je elektronické rozhranie na Vzdelávacom portáli, do ktorého má po registrácii prístup Užívateľ (ďalej tiež ako „užívateľský profil“).

E-mailová adresa užívateľa je e-mailová adresa, ktorú pre účely registrácie na Vzdelávacom portáli uviedol užívateľ. Po registrácii na Vzdelávacom portáli má užívateľ vedenú túto e-mailovú adresu vo svojom užívateľskom profile (ďalej tiež ako „emailová adresa užívateľa“).

 

Článok I.

Bezplatné služby a dokumenty

1.1. Vzdelávací portál poskytuje užívateľom bezplatne najmä tieto služby a dokumenty:

 

Bezplatný vzor:

Dokument, návrh, formulár a pod. potrebný pre uzavretie zmluvného vzťahu, obchodovanie a pod. (ďalej tiež ako „bezplatný vzor“). Bezplatný vzor je možné zo Vzdelávacieho portálu bezplatne upraviť a následne stiahnuť, príp. stiahnuť bez úpravy. Bezplatný vzor, ktorý si užívateľ upravil priamo na Vzdelávacom portáli nie je uložený na portáli ani serveri Prevádzkovateľa. Údaje vložené do vzoru užívateľom sú viditeľné len pre neho a po uložení sú dostupné len na jeho technickom zaradení, kde bol bezplatný vzor upravený alebo doplnený. Vzory sú vždy aktuálne a platné k dátumu uvedenému v konkrétnom vzore. Bezplatný vzor je potrebné  užívateľom upraviť resp. prispôsobiť tak, aby pokrýval špecifiká právneho vzťahu resp. situácie pre ktoré ho má užívateľ úmysel použiť. Bezplatný vzor má byť nápomocným prostriedkom ako podnikať zodpovedne; neodporúčame ho použiť bez úpravy resp. doplnenia užívateľom pre ten ktorý konkrétny prípad v podnikateľskej praxi. Vzory sú vypracované Advokátskou kanceláriou LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., so sídlom Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, pracovisko EUROVEA offices, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 52 471 420, www.aklp.sk

Bezplatný návod:

Odporúčaný postup na úpravu resp. vyplnenie bezplatného vzoru. Službu Bezplatný návod môže užívateľ používať až po registrácii resp. prihlásení sa na Vzdelávací portál (ďalej tiež ako „bezplatný návod“). Návody sú vždy aktuálne a platné k dátumu uvedenému v konkrétnom návode. Bezplatné návody sú vypracované Advokátskou kanceláriou LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., so sídlom Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, pracovisko EUROVEA offices, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 52 471 420, www.aklp.sk

Bezplatný webinár:

Vzdelávací portál vysiela online bezplatné odborné webináre, ktorých dĺžka je prevažne 30 až 60 min (ďalej tiež ako „bezplatný webinár“). Počas online bezplatného odborného webinára môže prihlásený užívateľ zadávať otázky lektorovi online počas trvania webinára, pričom lektor v rámci možností na ne odpovie. Bezplatný webinár a jeho záznam má registrovaný užívateľ po prihlásení sa na Vzdelávací portál možnosť kedykoľvek pozrieť. Informácie, rady a odporúčania poskytnuté v bezplatnom webinári sú vždy aktuálne a platné k dátumu uskutočnenia webinára.    

Bezplatné novinky:

Prevádzkovateľ zasiela na emailové adresy užívateľov newslettere, právne novinky, oznamy a pod., ktorých účelom je najmä upozorniť na dôležité právne zmeny a novinky (ďalej tiež ako „newsletter“ alebo „právne novinky“). V konkrétnom newslettri bude vždy uvedené meno autora, ktorý ho vytvoril resp. vypracoval. Právne novinky budú zasielané priebežne na emailové adresy, ktoré užívatelia zadali pri registrácii.

Online poradňa:

Online poradňa je bezplatné poradenstvo poskytované formou všeobecných odpovedí na všeobecné otázky. Registrovaný užívateľ môže zadať všeobecnú otázku, ktorej rozsah je maximálne 300 znakov vrátane medzier, pričom na ňu dostane v lehote najneskôr 7 pracovných dní od zadania otázky odpoveď prostredníctvom odborníka na to oprávneného a to napr. advokát, daňový poradca, autorizovaný bezpečnostný technik a pod. (ďalej tiež ako „odborník“).  Otázka spolu s odpoveďou bude na Vzdelávacom portáli zverejnená až po jej zodpovedaní odborníkom. K odpovediam na otázky užívateľov bude kvôli transparentnosti vždy zverejnené meno odborníka, ktorý otázku zodpovedal. Odpovede zverejnené v online poradni sú vždy aktuálne a platné k dátumu ich zverejnenia.   

 

Článok II.

Bezplatná registrácia

 
2.1. Užívateľ môže využívať niektoré zo služieb uvedených v ods. 1.1. aj bez registrácie. Vo vzdelávacom portáli si môže užívateľ bezplatne zriadiť užívateľský profil. Po zaregistrovaní a vytvorení užívateľského profilu má užívateľ právo bezplatne užívať všetky služby a dokumenty uvedené v ods. 1.1. Článku I. týchto Podmienok používania.

2.2. Na vzdelávacom portáli sa užívateľ registruje vyplnením formuláru, zadaním hesla a povinných údajov a to: obchodné meno a emailová adresa. Užívateľ môže vo formulári vyplniť aj ďalšie nepovinné údaje a to najmä: sídlo, IČO, telefónne číslo a pod. Vyplnené nepovinné údaje môžu slúžiť k presnejšiemu poskytnutiu služieb napr. pri vypracovávaní odpovede zadanej prostredníctvom online poradne a pod. 

2.3. Pre registráciu je potrebné, aby užívateľ vyznačil súhlas s Podmienkami používania vzdelávacieho portálu.

2.4. Po vyplnení formuláru a stlačení tlačidla „Vytvoriť bezplatný účet“ bude užívateľovi na emailovú adresu, ktorú zadal vo formulári doručený notifikačný e-mail s požiadavkou aktivovať bezplatný účet. Klikom na tlačidlo aktivovať je registrácia sfinalizovaná.

2.5. Prevádzkovateľ je oprávnený počas nevyhnutnej doby obmedziť, prerušiť alebo zastaviť prístup užívateľa na jeho užívateľskom profile, najmä v prípade technickej poruchy, údržby alebo opravy vzdelávacieho portálu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia alebo súhlasu užívateľa.

 

Článok III.

Zrušenie bezplatnej registrácie

 

3.1. Užívateľ môže zrušiť registráciu resp. užívateľský profil zaslaním požiadavky o zrušenie registrácie na emailovú adresu info@zodpovednypodnikatel.sk. Po zadaní požiadavky o zrušenie registrácie budú všetky údaje o užívateľovi nenávratne vymazané.

3.2. Prevádzkovateľ je oprávnený užívateľovi obmedziť, prerušiť, zastaviť alebo zablokovať poskytovanie služieb uvedených v ods. 1.1. na jeho užívateľskom profile v prípade, ak zo strany užívateľa dôjde k preukázanému porušeniu týchto Podmienok používania, porušeniu právnych predpisov alebo dôjde k inému zneužitiu poskytovaných služieb. V takomto prípade je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť užívateľovi jeho registráciu resp. užívateľský profil. 

 

Článok IV.

Ochrana údajov a cookies

 

4.1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR nasledovne: Ochrana údajov a cookies.

 

Článok V.

Ďalšie služby

 

5.1. Užívatelia  môžu využiť aj nižšie uvedené platené služby, ktoré však v žiadnom prípade nie sú podmienkou používania bezplatných služieb a dokumentov alebo samotnej bezplatnej registrácie na používanie služieb a dokumentov podľa ods. 1.1. týchto Podmienok používania. Užívateľ môže ale aj nemusí prejaviť záujem o jednu z nižšie uvedených služieb:

 

Konzultácia:

Po stlačení tlačidla „Konzultácia“ si môže užívateľ dohodnúť konzultáciu, ktorá je platenou službou. Konzultácie sú osobné, virtuálne (online-videohovor), alebo telefonické. Právne konzultácie poskytuje Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., so sídlom Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, pracovisko EUROVEA offices, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 52 471 420, web: www.aklp.sk Hodinová konzultácia registrovaného užívateľa je spoplatnená zníženou sumou vo výške 50 eur bez DPH t.j. 60 eur s DPH.    

 

Dokument na mieru:

Po stlačení tlačidla „Dokument na mieru“ môže užívateľ požiadať o vypracovanie dokumentu podľa jeho požiadaviek. Žiadosť užívateľa ho k ničomu nezaväzuje. Po zadaní žiadosti obdrží užívateľ na jeho emailovú adresu odpoveď, v ktorej bude uvedené najmä: lehota do kedy je možné vypracovať žiadaný dokument a cenová ponuka. Užívateľ sa môže slobodne rozhodnúť, či návrh akceptuje a dokument si nechá vypracovať. Právne dokumenty vypracúva Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., so sídlom Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, pracovisko EUROVEA offices, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 52 471 420, web:  www.aklp.sk

 

Školenie:

Po stlačení tlačidla „Školenie“ si môže užívateľ vybrať resp. sa zúčastniť jedného prípadne viacerých z organizovaných školení. Školenia sa možno zúčastniť osobne, v online prostredí, užívateľ môže požiadať o školenie v prostredí jeho spoločnosti alebo si môže zakúpiť videoškolenie. Podmienky vzťahujúce sa na školenia a videoškolenia sú zverejnené tu: Obchodné podmienky školení

 

Mesačný platený paušál:

Užívateľ môže v prípade záujmu požiadať o mesačný platený paušál, ktorý okrem iného zahŕňa: hodinovú mesačnú právnu konzultáciu, právne poradenstvo s možnosťou položiť 3 konkrétne otázky mesačne. Užívateľ si taktiež môže dohodnúť individuálne podmienky. Právne konzultácie a poradenstvo poskytuje Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., so sídlom Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, pracovisko EUROVEA offices, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 52 471 420, web: www.aklp.sk.Viac info tu: Zmluva o poskytnutí právnych služieb

 

Ročný platený paušál:

Užívateľ môže v prípade záujmu požiadať o ročný platený paušál, ktorý okrem iného zahŕňa: 2 hodiny právnej konzultácie ročne, právne poradenstvo s možnosťou položiť 12 konkrétnych otázok ročne, a pod. Užívateľ si taktiež môže dohodnúť individuálne podmienky. Právne konzultácie a poradenstvo poskytuje Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., so sídlom Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, pracovisko EUROVEA offices, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 52 471 420, web: www.aklp.sk.  Viac info tu: Zmluva o poskytnutí právnych služieb

 

Článok VI.

Záverečné ustanovenie

 

6.1. Obsah Vzdelávacieho portálu je tvorený predovšetkým vzormi, návodmi, textami, ilustráciami, audiovizuálnymi záznamami a pod., ktoré na tento portál umiestnil Prevádzkovateľ (ďalej tiež ako „obsah“). Obsah je chránený autorským právom Prevádzkovateľa alebo tretích osôb. Užívateľ berie na vedomie, že obsah Vzdelávacieho portálu nemusí byť dostupný nepretržite. Dostupnosť obsahu a bezplatných služieb a dokumentov môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby.
 
 
V Trenčíne, dňa 01.09.2020
 
Ešte nemáte založený účet ? Je to zadarmo


Zodpovednýpodnikateľ.sk Vám bude predkladať návody, vzory a odporúčania, ktoré spracovali experti v jednotlivých oblastiach povinností, ktorých bremeno musí zodpovedný podnikateľ alebo firma uniesť v prípade štátnej kontroly alebo súdneho sporu. Zodpovednýpodnikateľ.sk Vás bude prostredníctvom expertov na jednotlivé oblasti vzdelávať formou školení, webinárov alebo konferencií


Zaregistrovať sa


Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk