zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Rýchly kontakt

Podmienky používania a obchodné podmienky

pre portál www.zodpovednypodnikatel.sk

Preambula

Tieto Podmienky používania a obchodné podmienky portálu www.zodpovednypodnikatel.sk (ďalej tiež ako „podmienky používania“ alebo „obchodné podmienky“, alebo „VOP“) vymedzujú formu, spôsob a druhy bezodplatných a odplatných služieb a bezodplatných a odplatných dokumentov, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ tohto portálu www.zodpovednypodnikatel.sk (ďalej tiež ako „portál“) Užívateľom. Cieľom portálu je najmä pozdvihnúť odborné a právne povedomie podnikateľov v prostredí podnikania, poskytnúť podnikateľom bezplatnú a platenú pomoc pri rozvíjaní svojho podnikania, informovať o novinkách, možnostiach a zmenách a pod., ktoré majú alebo môžu mať zásadný vplyv na rozvoj ich podnikania.

Článok I.

Základné pojmy
1.1 Prevádzkovateľ je spoločnosť LUKAJKA & PARTNERS Business Services s. r. o., IČO: 52 820 611 so sídlom: Jesenského 7713/12, Trenčín 911 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka 39450/R, (ďalej tiež ako „Prevádzkovateľ“), Emailová adresa: info@zodpovednypodnikatel.sk Portál: www.zodpovednypodnikatel.sk 1.2 Užívateľ je každá osoba, ktorá nie je spotrebiteľom resp. ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Užívateľom je najmä osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (ďalej tiež ako „Užívateľ“). Funkcie portálu môže využívať registrovaný užívateľ ale aj neregistrovaný užívateľ. 1.3 Užívateľský profil je elektronické rozhranie na portáli, do ktorého má po bezplatnej alebo platenej registrácii prístup Užívateľ (ďalej tiež ako „užívateľský profil“). 1.4 E-mailová adresa Užívateľa je e-mailová adresa, ktorú pre účely registrácie na portáli uviedol Užívateľ. Po registrácii na portáli má Užívateľ vedenú túto e-mailovú adresu vo svojom užívateľskom profile (ďalej tiež ako „emailová adresa Užívateľa“). Emailová adresa užívateľa a komunikácia prostredníctvom nej, je elektronický prostriedok, ktorý umožňuje zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie Užívateľa, ktorý takýto úkon urobil. 1.5 Školenie je v zmysle týchto VOP považované za podnikateľské vzdelávanie, ktorého sa môže Užívateľ po splnení podmienok osobne zúčastniť na mieste a v čase určenom Prevádzkovateľom. Školenie je možné realizovať najmä vo forme online (tiež ako „webinár“), prezenčne, inHouse, videokurzu alebo videoškolenia. 1.6 Zmluva o službe je bezodplatná alebo odplatná zmluva na služby uvedené najmä v Článkoch II. a III. týchto VOP, uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom prostredníctvom zaslanej objednávky a úhrady ceny služby prostredníctvom portálu v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej tiež ako „zmluva“).

Článok II.

Druhy bezodplatných služieb a dokumentov s návodmi
2.1 Bezodplatná registrácia – základné členstvo v skupine Zodpovedný podnikateľ 2.1.1 Užívateľ môže využívať služby a dokumenty s návodmi podľa bodu 2.4 týchto VOP na základe bezodplatnej registrácie. Užívateľ môže užívateľ bezodplatne zriadiť užívateľský profil vyplnením povinných údajov a to obchodné meno a emailová adresa v online formulári. Po bezodplatnom zaregistrovaní a vytvorení užívateľského profilu má Užívateľ právo bezodplatne užívať všetky služby a dokumenty s návodmi uvedené v bode 2.4 týchto VOP. Akceptovaním bezodplatnej registrácie Prevádzkovateľom, dôjde k uzavretiu zmluvy o bezodplatných službách. 2.2 Prerušenie poskytovania bezodplatných služieb 2.2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený počas nevyhnutnej doby obmedziť, prerušiť alebo zastaviť prístup Užívateľa na jeho užívateľskom profile, najmä v prípade technickej poruchy, údržby alebo opravy portálu, umiestňovania nevhodných alebo urážlivých komentárov, ktoré zasahujú do dobrej povesti iných Užívateľov a pod. a to aj bez predchádzajúceho oznámenia alebo súhlasu Užívateľa. 2.3 Zrušenie bezodplatnej registrácie 2.3.1 Užívateľ môže bezodplatne zrušiť registráciu resp. užívateľský profil zaslaním požiadavky o zrušenie registrácie na emailovú adresu info@zodpovednypodnikatel.sk. Po zadaní požiadavky o zrušenie registrácie bude bezodplatné poskytovanie služieb a dokumentov s návodmi zrušené. 2.3.2 Prevádzkovateľ je oprávnený Užívateľovi zrušiť užívateľský profil a poskytovanie bezodplatných služieb a dokumentov s návodmi v prípade, ak zo strany Užívateľa dôjde k porušeniu týchto VOP, porušeniu právnych predpisov, k zneužitiu poskytovaných služieb, k umiestňovaniu nevhodných alebo urážlivých komentárov, ktoré zasahujú do dobrej povesti iných Užívateľov a pod. Zrušením užívateľského profilu v zmysle bodu 2.3.1 alebo 2.3.2 týchto VOP, dôjde k odstúpeniu od zmluvy o bezodplatných službách. 2.4 Portál poskytuje Užívateľom bezodplatne všetky tieto služby a dokumenty s návodmi (pri bezodplatnej registrácii taktiež označené ako „FREE členstvo“): 2.4.1 Bezodplatný vzor s návodom Zmluva, výzva, žiadosť, návrh, vyjadrenie a iný dokument, použiteľný v obchodných vzťahoch, v komunikácií so štátnymi orgánmi a pod. spolu s návodom ako predmetný dokument upraviť na mieru každé Užívateľa (ďalej tiež ako „bezplatný vzor“). Bezodplatný vzor je možné bezodplatne upraviť podľa návodu a následne stiahnuť, príp. stiahnuť bez úpravy. Bezodplatný vzor, ktorý si Užívateľ upravil priamo na portáli nie je uložený na portáli ani serveri Prevádzkovateľa. Údaje vložené do vzoru Užívateľom sú viditeľné len pre neho a po uložení sú dostupné len na jeho technickom zaradení, kde bol bezplatný vzor upravený alebo doplnený. Bezplatný vzor je možné užívateľom upraviť resp. prispôsobiť tak, aby pokrýval špecifiká právneho vzťahu resp. situácie pre ktoré ho má Užívateľ úmysel použiť. Bezodplatný vzor neodporúčame použiť bez úpravy resp. doplnenia Užívateľom pre ten ktorý konkrétny prípad v jeho podnikateľskej praxi. Bezodplatný vzor a návod je v súlade s účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ku dňu, ktorý je uvedený v konkrétnom bezodplatnom vzore na poslednej strane. 2.4.2 Bezodplatný webinár Užívateľ sa môže bezodplatne prihlásiť na webinár, školenie, prednášku (ďalej tiež ako „webinár“) v prípade, ak je možnosť prihlásenia na webinár označené ako bezodplatné. Počas bezodplatného webinára môže spravidla prihlásený Užívateľ zadávať otázky lektorovi online počas trvania webinára, pričom lektor v rámci možností na ne odpovie. Na odpoveď počas alebo po skončení bezodplatného webinára nie je právny nárok. Informácie, rady a odporúčania poskytnuté v bezodplatnom webinári, sú v súlade s účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ku dňu, kedy sa bezodplatný webinár uskutočnil prvýkrát. 2.4.3 Blog Prevádzkovateľ umiestňuje na portál odborné články, novinky v podnikateľskom svete, informácie, zmeny zákonov (ďalej tiež ako „blog“), ktoré na základe registrácie a vytvorenia užívateľského profilu zasiela prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu Užívateľa. Informácie, rady a odporúčania uvedené v blogu, sú v súlade s účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ku dňu, kedy sa konkrétne článok na blogu zverejnil. 2.4.4 Anonymné online podnikateľské fórum Anonymné online podnikateľské fórum je online priestor na bezodplatnú komunikáciu, výmenu informácii, skúseností, rád, otázok a odpovedí (ďalej tiež ako „online fórum“) medzi podnikateľmi. „Anonymita“ online fóra nemá za účel vytvoriť priestor na beztrestné ohováranie, poškodzovanie dobrého mena, dobrej povesti a pod., ale jej účelom je najmä urýchliť online komunikáciu bez akejkoľvek registrácie a identifikácie užívateľa online fóra. Anonymita taktiež zabraňuje získaniu neprávom získanej podnikateľskej výhody. Informácie, rady a odpovede získané z online fóra, nie je možné považovať za právne alebo podnikateľské poradenstvo. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za odporúčania, rady, informácie a pod. umiestnené užívateľmi v online fóre. Komentáre, umiestnené v online fóre, ktoré svojim obsahom ohovárajú, poškodzujú dobré meno a povesť, alebo prezentujú neoprávnenú reklamu, ponuku služieb a tovaru, budú Prevádzkovateľom bezodkladne vymazané. 2.4.5 Online trhovisko služieb a tovaru Účelom online trhoviska služieb a tovaru (ďalej tiež ako „online trhovisko“) je vytvoriť online priestor, kde si môže Užívateľ (bez registrácie, s bezodplatnou alebo odplatnou registráciou) bezodplatne nájsť a prezrieť služby alebo tovar od overených dodávateľov a poskytovateľov. Užívateľ neplatí žiadne poplatky za užívanie online trhoviska a hľadanie služieb alebo tovaru o ktorý má záujem. Prevádzkovateľ zverejní informácie o dodávateľovi a poskytovateľovi, jeho službách alebo tovare len v tom prípade, ak prejde verifikačným procesom Prevádzkovateľa. Verifikačný proces Prevádzkovateľa spočíva v overení dodávateľa alebo poskytovateľa, ktorý chce zverejniť svoju ponuku, a to najmä v registroch: Obchodný register SR, Živnostenský register SR, Finančné riaditeľstvo SR, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Centrálny register exekúcií, Register poverení na vykonanie exekúcie, Notársky centrálny register dražieb, Obchodný vestník, Register partnerov verejného sektora a pod. za účelom zistenia nedoplatkov na daniach a odvodoch, exekučného konania, konkurzu, likvidácie a pod. Prevádzkovateľ taktiež overuje všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a pod., a až po zistení súladu s právnymi predpismi, umožní dodávateľovi alebo poskytovateľovi zverejniť svoju ponuku. Konkrétne podmienky na zverejnenie ponúk služieb a tovarov dodávateľov a poskytovateľov sú stanovené v bode 3.1.2 týchto VOP. 2.4.6 Bezplatná základná analýza Užívateľ portálu je oprávnený zaslať Prevádzkovateľovi vyplnený online formulár v ktorom odpovedal na otázky ohľadom svojej podnikateľskej činnosti. Na základe odpovedí Užívateľa, Prevádzkovateľ spravidla do 10 pracovných dní vykoná bezplatnú základnú analýzu, ktorej výsledkom sú návrhy riešení, rady a odporúčania pre podnikateľa. Tieto výsledky bezplatnej základnej analýzy zašle Prevádzkovateľ Užívateľovi na emailovú adresu, ktorú zadal v online formulári.

Článok III.

Druhy odplatných služieb
3.1 Portál poskytuje Užívateľom nasledovné odplatné služby: 3.1.1 Odplatný vzor s návodom I. Portál okrem bezodplatných vzorov s návodmi, poskytuje Užívateľom aj odplatné vzory s návodmi. Časť portálu s platenými vzormi s návodmi je zreteľne označená, pričom samotný užívateľ je pri každom konkrétnom vzore s návodom oboznámený s jeho cenou ešte pred potvrdením objednávky. Užívateľ si môže objednať vzor s návodom samostatne, alebo ako súčasť Prémiového členstva v skupine Zodpovedný podnikateľ, ktorého zvýhodnené podmienky sú uvedené v bode 3.1.3 týchto VOP. Objednaním a zaplatením vzoru s návodom, získa Užívateľ prístup k tomuto vzoru s návodom počas obdobia 6 mesiacov od vykonania objednávky vzoru s návodom. Vzor s návodom bude sprístupnení najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, kedy bola vykonaná objednávka a zaplatená cena. Objednaný a zaplatený vzor s návodom je možné upraviť podľa návodu a následne stiahnuť, prípadne hneď stiahnuť vo forme WORD aj bez úpravy. II. Údaje vložené do vzoru Užívateľom sú viditeľné len pre neho a po uložení sú dostupné len na jeho technickom zaradení, kde bol objednaný vzor upravený alebo doplnený. Objednaný vzor je možné užívateľom upraviť resp. prispôsobiť tak, aby pokrýval špecifiká právneho vzťahu resp. situácie pre ktoré ho má Užívateľ úmysel použiť. Objednaný vzor neodporúčame použiť bez úpravy resp. doplnenia Užívateľom pre ten ktorý konkrétny prípad v jeho podnikateľskej praxi. Objednaný a zaplatený vzor s návodom je v súlade s účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ku dňu, ktorý je uvedený v objednanom vzore na poslednej strane. 3.1.2 Online trhovisko služieb a tovaru I. Služba zverejnenia svojej ponuky resp. služieb alebo tovaru je odplatnou službou, na základe ktorej dodávateľ alebo poskytovateľ služieb alebo tovaru (ďalej tiež ako „dodávateľ“) je po zaplatení stanovenej ceny oprávnený po dobu 6 mesiacov zverejniť svoju ponuku v časti online trhovisko na portáli www.zodpovednypodnikatel.sk. Dodávateľovi sa neúčtujú žiadne ďalšie alebo dodatočné poplatky za zrealizovanie obchodov prostredníctvom online trhoviska. Poplatok je jednorazový, pričom sa hradí pred zverejnení služieb alebo tovaru dodávateľa. Na službu zverejnenia ponuky dodávateľa je nárok po splnení podmienok Prevádzkovateľa a to až po jeho overení a zaplatení ceny za službu. II. Overenie dodávateľa sa vykoná tým spôsobom, že Prevádzkovateľ overí schopnosť dodať službu alebo tovar najmä tým spôsobom, že overí platobnú schopnosť, nedoplatky na daniach a odvodoch, exekučné a konkurzné konania a pod. a to najmä: Obchodný register SR, Živnostenský register SR, Finančné riaditeľstvo SR, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Centrálny register exekúcií, Register poverení na vykonanie exekúcie, Notársky centrálny register dražieb, Obchodný vestník, Register partnerov verejného sektora a pod. Prevádzkovateľ taktiež posúdi podmienky predaja dodávateľa (napr. jeho všeobecné obchodné podmienky, reklamačný proces a pod.) za účelom overenia poskytovania tovaru a služieb v súlade s právnymi predpismi SR. III. Po vykonaní overenia dodávateľa, mu bude oznámená cena za službu zverejnenia na online trhovisku na obdobie 6 mesiacov. Po úhrade ceny za službu, bude dodávateľovi užívateľský profil a zverejnenie ponuky aktivované. 3.1.3 Prémiové členstvo v skupine Zodpovedný podnikateľ I. Prémiové členstvo je odplatná služba, na základe ktorej môže čerpať Užívateľ odplatné služby vo výhodnejšej cene počas obdobie mesiaca, v ktorom si prémiové členstvo objednal a za ktorý vykonal úhradu. Užívateľ objednaním prémiového členstva získava všetky tieto služby: i. prístup ku všetkým plateným vzorom s návodmi na portáli, ktoré sa priebežne aktualizujú, ii. bezplatný prístup ku všetkým online školeniam, ktoré organizuje Prevádzkovateľ v období trvania prémiového členstva; v prípade záujmu o fyzickú t.j. prezenčnú účasť na školení, hradí Užívateľ len skutočné výdavky súvisiace s organizáciou školenia t.j. občerstvenie, nájom miestnosti, listinné dokumenty a pod. (za týmto účelom sa poskytne z prezenčného školenia zľava), iii. jednu odpoveď na otázku v mesiaci trvania prémiového členstva v sekcii poradenstva; Prevádzkovateľ vybaví odpoveď na otázku spravidla do 5 pracovných dní od doručenia otázky, iv. všetky ďalšie bezodplatné služby, uvedené v týchto podmienkach používania. II. Cena prémiového členstva je 15 eur / 1 kalendárny mesiac. Prémiové členstvo sa automaticky nepredlžuje; platné je len počas objednaného mesiaca 3.1.4 Podnikateľské vzdelávanie I. Pod podnikateľským vzdelávaním je možné rozumieť organizovanie a realizovanie školení vo forme online (tiež ako „webinár“), prezenčne, inHouse, videokurzu alebo videoškolenia a pod. (ďalej tiež ako „školenie“). Užívateľ si môže vybrať resp. sa zúčastniť jedného prípadne viacerých takýchto školení. Školenia sa možno zúčastniť osobne t.j. prezenčne, v online prostredí, alebo v priestoroch spoločnosti Užívateľa. II. Užívateľ sa môže zúčastniť školenia, ponúkaného Prevádzkovateľom na portáli, po zaslaní objednávky a úhrade ceny školenia. Objednávka užívateľa musí obsahovať najmä obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, DIČ alebo IČ DPH a e-mailový kontakt. V prípade ak sa Prevádzkovateľ a Užívateľ osobitne dohodnú na podmienkach konkrétneho školenia, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto obchodných podmienok, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle tejto osobitnej dohody. III. Prevádzkovateľ je oprávnený objednávku Užívateľa pred uskutočnením školenia stornovať najmä v prípade, ak v čase medzi zaslaním objednávky Užívateľa a úhradou školenia došlo k vypredaniu voľných miest na konkrétnom školení, prípadne sa školenie z technických, organizačných alebo iných dôvodov zruší resp. neuskutoční. Po stornovaní objednávky bude uhradená cena školenia bezodkladne vrátená na bankový účet Užívateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. IV. Užívateľ je oprávnený stornovať odoslanú objednávku bez udania dôvodu pred uskutočnením konkrétneho školenia. Po stornovaní objednávky má Užívateľ právo na vrátenie celej ceny v lehote do 14 dní od stornovania objednávky len v tom prípade, ak Prevádzkovateľovi v súvislosti s stornovaním objednávky nevznikli dodatočné náklady. V prípade ak vznikli Prevádzkovateľovi náklady v súvislosti so stornovaním objednávky napr. poplatok pre prenajímateľa školiaceho zariadenia za rezervované miesto pre Užívateľa, príp. objednané občerstvenie pre Užívateľa na školení a pod., Prevádzkovateľ vráti Užívateľovi zaplatenú cenu po odpočítaní týchto nákladov. V prípade ak nebudú Užívateľovi tieto náklady transparentne, zrozumiteľne a hodnoverne preukázané, Užívateľ má nárok na vrátenie celej ceny školenia. V. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť lektora, zmeniť program, termín alebo miesto školenia. O takýchto zmenách bude Užívateľ informovaný v dostatočnom predstihu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Ak Užívateľ nesúhlasí s touto zmenou, je oprávnený svoju objednávku zrušiť, pričom mu bude celá cena školenia bezodkladne vrátená. VI. Užívateľ je oboznámený s tým, že počas jeho účasti na školení sa bude riadiť pokynmi a informáciami Prevádzkovateľa. Užívateľ nemôže počas jeho účasti na školení nevhodným, neetickým alebo nemorálnym spôsobom narúšať priebeh školenia. Užívateľ nie je oprávnený zvukovo, obrazovo alebo audiovizuálne zaznamenávať priebeh školenia bez súhlasu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť, prerušiť, zastaviť alebo zablokovať poskytovanie školenia Užívateľovi v prípade porušenia povinností uvedených v tomto bode, v prípade porušenia právnych predpisov alebo v prípade iného preukázaného zneužívania poskytovanej služby. 3.1.5 Konzultácia Užívateľ môže prejaviť záujem o uskutočnenie individuálnej konzultácie s konzultantom Prevádzkovateľa. V prípade záujmu o konzultáciu vyplní Užívateľ online formulár, kde uvedie najmä svoje obchodné meno, emailovú adresu, navrhovaný termín konzultácie a tému ktorej sa konzultácia bude týkať. Prevádzkovateľ po overení dostupnosti konzultanta oznámi Užívateľovi termín konzultácie a zašle na emailovú adresu Užívateľa zálohovú faktúru k úhrade. Pokiaľ nedôjde k úhrade zálohovej faktúru v lehote splatnosti, Prevádzkovateľ nie je povinný konzultáciu realizovať. Konzultáciu je možné realizovať v online priestore portálu alebo prezenčne na mieste dohodnutom medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom alebo telefonicky. 3.1.6 Dokument na mieru Užívateľ môže požiadať o vypracovanie dokumentu na mieru podľa jeho požiadaviek. Žiadosť Užívateľa o cenovú ponuku ho k ničomu nezaväzuje. Po obdržaní žiadosti, obdrží Užívateľ najneskôr do 3 pracovných dní na svoju emailovú adresu odpoveď, v ktorej bude uvedené najmä: lehota do kedy je možné vypracovať žiadaný dokument a nezáväzná cenová ponuka. Užívateľ sa môže slobodne rozhodnúť, či návrh akceptuje. Vypracovanie právnych dokumentov je právna služba, pričom oprávnenie na vykonávanie právnych služieb má v zmysle právnych predpisov len advokát alebo advokátska kancelária. Dokument na mieru, po akceptovaní cenovej ponuky, vypracuje Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., IČO: 52 471 420, web: www.aklp.sk . 3.2 DPH Užívateľ sa zaväzuje, že ak sa Prevádzkovateľ stane platcom DPH tak sa pri cene odplatných služieb uplatní (pripočíta) DPH podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu v účinnom znení, najmä zákona o DPH

Článok IV.

Ochrana údajov a cookies
4.1 Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR nasledovne: Pravidlá ochrany údajov.

Článok V.

Osobitné a záverečné ustanovenia
5.1 Objednaním bezodplatných služieb uvedených v Článku II. a založením užívateľského profilu vzniká bezodplatná zmluva o službe, ktorú môže Užívateľ po splnení podmienok týchto VOP bezodplatne užívať. Zrušením užívateľského profilu z dôvodov uvedených v týchto VOP, dôjde k zániku zmluvy o bezodplatnej službe. 5.2 Objednaním služieb uvedených v Článku II. a založením užívateľského profilu vzniká odplatná zmluva o službe, ktorú môže Užívateľ za vopred oznámenú a zaplatenú cenu užívať po obdobie uvedené v jednotlivých druhoch služieb. Uplynutím doby na ktorú sa zmluva o službe uzavrela, dochádza k zániku zmluvy o službe. 5.3 Odstúpenie od zmluvy o odplatnej službe zo strany Užívateľa alebo Prevádzkovateľa je možné z dôvodov uvedených v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 5.4 Prevádzkovateľ a Užívateľ alebo dodávateľ môžu uzavrieť aj individuálnu zmluvu, pri ktorej sa dohodnú na individuálnych podmienkach. V takomto prípade má individuálna zmluva prednosť pred obchodnými podmienkami a ich zmluvný vzťah sa bude riadiť individuálnou zmluvou. 5.5 Obsah zverejnený na portáli www.zodpovednypodnikatel.sk je tvorený predovšetkým vzormi, návodmi, textami, ilustráciami, audiovizuálnymi záznamami a pod. (ďalej tiež ako „obsah“), ktoré na tento portál umiestnil Prevádzkovateľ. Obsah je chránený autorským právom resp. inými právami Prevádzkovateľa alebo tretích osôb. Šírením alebo kopírovaním obsahu bez súhlasu Prevádzkovateľa môže dôjsť k spáchaniu trestného činu. Šírením alebo kopírovaním obsahu bez súhlasu Prevádzkovateľa, vzniká Prevádzkovateľovi nárok na náhradu škody a bezdôvodného obohatenia, ktoré si od porušiteľa tejto povinnosti bude uplatňovať. 5.6 Vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, neupravené týmito Podmienkami používania a obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 5.7 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť vo vzťahu k Užívateľovi odoslaním jeho objednávky. Užívateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V Trenčíne, dňa 03.04.2023

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk