zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

Ochrana údajov a cookies

v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:      LUKAJKA & PARTNERS akadémia s. r. o.

Sídlo:                            Jesenského 6431, Trenčín 911 01

IČO:                              52 820 611

Práva forma:              Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                    Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 39450/R

Emailová adresa:      info@zodpovednypodnikatel.sk
Telefónne číslo:          0944 114 264
Webová stránka:       www.zodpovednypodnikatel.sk

 

2. Zoznam osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava prostredníctvom formulára slúžiaceho na registráciu užívateľa na vzdelávacom portáli www.zodpovednypodnikatel.sk (ďalej tiež ako „vzdelávací portál“) údaje: obchodné meno, emailová adresa, sídlo, telefónne číslo a pod. Taktiež prostredníctvom objednávkového formulára ku školeniu alebo videoškoleniu môžu byť do formulára vložené osobné údaje. Tieto osobné údaje môžu za určitých okolností konkretizovať fyzickú osobu napr. ak obchodné meno živnostníka obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby a miesto podnikania živnostníka je totožné s adresou pobytu živnostníka. Z týchto dôvodov prevádzkovateľ pristupuje k zvýšenej ochrane údajov ako v prípade, ak by poskytoval služby spotrebiteľom.

 

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je

i. plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o službe alebo registrácie užívateľa na vzdelávacom portáli,
ii. plnenie povinností podľa osobitných predpisov (daňové zákony a pod.),
iii. poskytovanie služieb vymedzených v Podmienkach používania vzdelávacieho portálu.
 
 
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
 
i. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o službe, ktorej zmluvnou stranou je užívateľ vzdelávacieho portálu resp. plnenie povinností a služieb prevádzkovateľa voči registrovanému užívateľovi vzdelávacieho portálu.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje užívateľovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia GDPR, bude na základe uzatvorenej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci registrácie užívateľa na portáli a na základe plnenia povinností prevádzkovateľa voči registrovanému užívateľovi vzdelávacieho portálu.

 
ii. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu

Prevádzkovateľ týmto oznamuje užívateľovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia GDPR, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností v prípade objednávky školenia alebo inej platenej služby.

 
5. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Advokátske kancelárie, Externý účtovník a daňový poradca, Poštový prepravca, Marketingová spoločnosť a štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva resp. spracúva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s užívateľom resp. trvania užívateľského profilu na základe ktorého užívateľ užíva bezplatné služby, ktoré ponúka vzdelávací portál. Po zániku užívateľského profilu alebo doručení žiadosti o zrušenie registrácie, prevádzkovateľ vymaže resp. zlikviduje osobné údaje. Dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

 

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

i. požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa užívateľa (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“)

Dotknutá osoba má právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame.

ii. na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje.

iii. na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,

- súhlas bol odvolaný,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.

Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

- splnenie zákonnej povinnosti,

- na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

iv. na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä

- počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov,

 - počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania,

- počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.

v. namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

vi. na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

vii. odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

viii. podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán

Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Užívateľ ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@zodpovednypodnikatel.sk, telefónne číslo 0944 114 264, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.    

 

8. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

V prípade uzavretia zmluvy o službe napr. účasť na školení, objednávka videoškolenia a pod., dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť takúto zmluvu, keďže prevádzkovateľ by bez ich poskytnutia nevedel plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy.

 

9. Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú na technickom zariadení  pri návšteve vzdelávacieho portálu. Prostredníctvom súborov cookies však nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu. Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity návštev na vzdelávacom portáli. Cookies umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní odborných odporúčaní, rád, vzorov, návodov a pod. (analytické cookies). V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ používa službu Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Informácie o ochrane súkromia nájdete TU

Na vzdelávacom portáli môže byť zobrazený obsah externých poskytovateľov ako napr. YouTube, Facebook a pod. (ďalej tiež ako „tretie strany“). Aby ste mohli vidieť tento obsah tretích strán, musíte akceptovať ich podmienky a pravidlá. Tieto ich pravidlá zahŕňajú aj ukladanie cookies, pričom my nad nimi nemáme kontrolu. Patria sem tieto tretie strany:

You Tube

Podmienky používania TU 

Facebook

Podmienky používania TU 

Jednotlivé cookies môžu byť uložené v technickom zariadení počas rôzne dlhej doby. Niektoré typy cookies sa z technického zariadenia vymažú hneď po tom, ako zatvoríte okno prehliadača a naopak iné zostávajú v technickom zariadení uložené aj po zatvorení okna prehliadača. Väčšina prehliadačov umožňuje, aby ste vymazali alebo odmietli cookies. Ako zapnúť a vypnúť používanie cookies vo Vašom prehliadači nájdete napríklad TU , pričom v zásade každý prehliadač musí umožniť vymazanie alebo odmietnutie cookies. Vymazaním histórie prehliadača môžete vymazať všetky cookies, ktoré sú vo Vašom zariadení uložené.

Na základe vyššie uvedených informácií, prevádzkovateľ nie je v zmysle Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov povinný ani oprávnený žiadať od užívateľa súhlas, keďže osobné údaje prostredníctvom cookies nespracúva a ani na základe nich, nie je možné priamo ani nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Taktiež v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, prevádzkovateľ splnil všetky zákonné povinnosti pre používanie cookies vyššie uvedeného typu.

Ak budete mať k ukladaniu cookies otázky, môžete nás kontaktovať na:

Emailová adresa: info@zodpovednypodnikatel.sk
Telefónne číslo: 0944 114 264

 

V Trenčíne, dňa 01.09.2020


Ešte nemáte založený účet ? Je to zadarmo


Zodpovednýpodnikateľ.sk Vám bude predkladať návody, vzory a odporúčania, ktoré spracovali experti v jednotlivých oblastiach povinností, ktorých bremeno musí zodpovedný podnikateľ alebo firma uniesť v prípade štátnej kontroly alebo súdneho sporu. Zodpovednýpodnikateľ.sk Vás bude prostredníctvom expertov na jednotlivé oblasti vzdelávať formou školení, webinárov alebo konferencií


Zaregistrovať sa


Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk