zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Rýchly kontakt

Pravidlá ochrany údajov

v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: LUKAJKA & PARTNERS Business Services s. r. o. Sídlo: Jesenského 7713/12, Trenčín 911 01 IČO: 52 820 611 Práva forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 39450/R E-mailová adresa: info@zodpovednypodnikatel.sk Telefónne číslo: +421 910 696 627 Portál: www.zodpovednypodnikatel.sk

2. Zoznam osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava prostredníctvom formulárov slúžiacich na registráciu Užívateľa na portáli www.zodpovednypodnikatel.sk (ďalej tiež ako „portál“) údaje: obchodné meno, emailová adresa, sídlo, telefónne číslo a pod. Tieto osobné údaje môžu za určitých okolností konkretizovať fyzickú osobu napr. ak obchodné meno SZČO obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby a miesto podnikania SZČO je totožné s adresou pobytu živnostníka. Z týchto dôvodov prevádzkovateľ pristupuje k zvýšenej ochrane údajov a to aj napriek tomu, že Užívateľmi tohto portálu nie sú spotrebitelia ani fyzické osoby bez oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti.

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom je - plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o bezodplatnej alebo odplatnej službe alebo registrácie Užívateľa na portáli - plnenie povinností podľa osobitných predpisov (daňové zákony a pod.) - poskytovanie bezodplatných a odplatných služieb vymedzených v podmienkach používania portálu

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

I. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o bezodplatnej alebo odplatnej službe, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ portálu resp. plnenie povinností a služieb Prevádzkovateľa voči registrovanému Užívateľovi portálu. Prevádzkovateľ týmto oznamuje Užívateľovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia GDPR, bude na základe uzatvorenej bezodplatnej alebo odplatnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané Prevádzkovateľom v rámci registrácie užívateľa na portáli a na základe plnenia povinností prevádzkovateľa voči registrovanému Užívateľovi portálu. II. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Prevádzkovateľ týmto oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia GDPR, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností v prípade objednanej platenej služby. 4.1 Súhlas so spracúvaním osobných údajov: Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia  ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Účel: zasielanie newslettera, právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod. Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutej osobe, že pokiaľ prejaví záujem o zasielanie právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod., bude spracúvať jeho emailovú adresu, na ktorú bude vyžiadané informácie zasielať po dobu 48 mesiacov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

5. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú: Advokátske kancelárie, Externý účtovník a daňový poradca, Poštový prepravca, Marketingová spoločnosť a štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností Prevádzkovateľa: Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva resp. spracúva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s Užívateľom resp. trvania užívateľského profilu na základe ktorého Užívateľ užíva bezplatne a odplatne služby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať údaje počas doby 4 rokov od zániku užívateľského profilu alebo doručení žiadosti o zrušenie registrácie resp. zániku zmluvy, nakoľko Prevádzkovateľ a Užívateľ môžu vo všeobecnej premlčacej dobe uplatniť práva a povinnosti z uzatvorenej zmluvy o bezodplatnej alebo odplatnej službe. Podľa § 397 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je premlčacia doba štyri roky. Dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo: I. požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa užívateľa (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“). Dotknutá osoba má právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame. II. na opravu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje. III. na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie). Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä: - osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, - súhlas bol odvolaný, - osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod. Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na: - splnenie zákonnej povinnosti, - na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania. IV. na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä - počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov, - počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania, - počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami. V. namietať spracúvanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. VI. na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán. VII. odvolať súhlas. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. VIII. podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán. Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Užívateľ ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@zodpovednypodnikatel.sk, telefónne číslo +421 910 696 627, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

8. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

V prípade uzavretia zmluvy o bezodplatnej alebo odplatnej službe, dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť takúto zmluvu, keďže Prevádzkovateľ by bez ich poskytnutia nevedel plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy.

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk