zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

Účtovanie

Podnikateľ (fyzická / právnická osoba) môže poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú osobu, avšak týmto poverením sa podnikateľ nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostavenie a predloženie účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva v rozsahu podľa platných právnych predpisov. Správny výber účtovníka nie je iba o posúdení cenových ponúk za vedenie účtovníctva, ale o zohľadnení jeho kvalít (vedomosti, skúsenosti, prax, odporúčania známych a pod.). Správnym výberom účtovníka sa podnikateľ vyhne množstvu nepríjemností so štátnymi inštitúciami (kontroly, sankcie, výzvy...) a môže sa viac venovať svojmu podnikaniu, ktorým vytvára hodnoty (konkurencieschopný produkt / služba, tržby, spokojnosť zákazníkov...).

 

Pár dôležitých informácií a odporúčaní k výberu správneho účtovníka:

 

  • Účtovníctvo je na Slovensku voľnou živnosťou, čo znamená, že účtovníka môže robiť ktokoľvek, kto splní základné zákonné podmienky (dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť), čím sa "nájdenie" kvalitného účtovníka stáva ťažším;
 
  • Hoci neexistuje univerzálne pravidlo, že titulovaný účtovník je dobrý účtovník, preverte si účtovníka a nehanbite sa ho spýtať aj na dôvod, ktorý ho viedol k rozhodnutia stať sa účtovníkom; je potrebné vnímať rozdiely medzi rekvalifikovaným účtovníkom (sladká nevedomosť tejto kategórie účtovníkov žiaľ často vedie k ich mylnej predstave, že veľa vedia a softvér za nich vyrieši všetko ostatné), vyštudovaným účtovníkom (stredná ekonomická škola, resp. obchodná akadémia, Ekonomická univerzita v Bratislave a pod.; štúdium samo o sebe samozrejme ešte nie je zárukou kvalitného účtovníka), certifikovaným účtovníkom (certifikácia účtovníkov na Slovensku nie je zo zákona povinná a na Slovensku je v súčasnosti zväčša komerčnou záležitosťou, čo znamená, že množstvo "diplomov" o absolvovaní série školení ešte neznamená, že účtovník je kvalitný), dbajte preto pri rozhodovaní aj na prax účtovníka, referencie, zistite si, či je členom niektorej z "profesne" orientovaných organizácií nekomerčného charakteru ako je napr. ZÚSK - Združenie účtovníkov Slovenska alebo SKCÚ - Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
 
  • Rozlišujte medzi účtovníkom a daňovým poradcom, pretože účtovník môže účtovať, zostaviť Vám daňové priznanie, ale nemôže Vám poskytovať odplatné daňové poradenstvo (od 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela Trestného zákona, ktorou sa mení skutková podstata trestného činu neoprávneného podnikania, pričom trestným činom je v zmysle § 251 sa odsek 2 písm. e) Trestného zákona poskytovania služieb bez odbornej kvalifikácie alebo vykonávanie iných odborných činností, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má osobitnú odbornú spôsobilosť). Daňové poradenstvo je podnikanie, ktorého predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov podľa osobitných predpisov. Daňové poradenstvo zahŕňa poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní a poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní. Daňový poradca je osoba vedená v zozname daňových poradcov vedených SKDP - Slovenskou komorou daňových poradcov

 

  • Dopytujte sa na poistenie profesnej zodpovednosti účtovníka a či toto poistenie zahŕňa aj krytie sankcií a pokút za pochybenie účtovníkov, pretože účtovník (na rozdiel napr. od daňového poradcu) nie je zo zákona povinný byť poistený. Na trhu existuje viacero poistných produktov zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania, avšak často nekryjú to najpodstatnejšie - pokuty a sankcie uložené podnikateľom za pochybenie na strane účtovníka (zmeškanie lehoty, chyby pri vedení účtovníctva a pod.). Účtovníci, ktorí sú poistení prostredníctvom ZÚSK - Združenie účtovníkov Slovenska majú poistné krytie aj na sankcie a pokuty. Je to teda jednoduché zváženie: poistený účtovník minimalizuje prípadné škody v podobe sankcií a pokút, ktoré môžu byť podnikateľovi uložené napr. za nesprávne vedené účtovníctvo alebo zmeškané lehoty.
 
  • Dôveruj, ale preveruj - vzťah účtovníka a podnikateľa by mal byť postavený na vzájomnej dôvere a úcte, ALE podnikateľ (resp. štatutárny orgán v prípade právnickej osoby, napr. konateľ v s. r. o.) musí konať s odbornou starostlivosťou, tzn. musí sa zaujímať o výsledky svojho podnikania, preverovať si plnenie povinností aj v prípade, ak ich zabezpečil prostredníctvom účtovníka (napr. podanie účtovnej závierky, daňových priznaní a pod.). Slepá dôvera sa v tomto prípade nevypláca a odborná starostlivosť podnikateľa nekončí uhradením faktúry za účtovné služby. Z praxe je, žiaľ, známy prípad, kedy účtovník niekoľko rokov síce mal platené za jeho "služby", avšak reálne žiadne služby neposkytol a svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu si neplnil (neboli podané daňové priznania a účtovné závierky, účtovníctvo nebolo vedené, účtovné doklady sa "niekde stratili").
 


Aktuálne školenia

Sledujte našu ponuku aktuálnych školení.

Dokument na mieru

Príprava dokumentov na mieru pre zodpovedného podnikateľa.

Konzultácie

Virtuálna, telefonická alebo osobná konzultácia.

Online poradňa

Máte otázky? Na našom portáli Vám ich zodpovieme bezplatne.

Technická podpora

Ak si neviete rady alebo vám niečo zlyhalo, neváhajte kontaktovať.

© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk