zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU
Aktuálny prenos je možné sledovať až po bezplatnej registrácii.

Registrácia
Školenia
Videoškolenia
Bezplatné videonávody
Bezplatné webináre

Home office a ďalšie zmeny v zákonníku práce od 01.03.2021 + VZORY


 
Obsah školenia:
 
 1. Home office vs. domácka práca
 2. Povinný / oprávnený / dohodnutý home office
 3. Home office v pracovnej zmluve  
 4. Pracovný čas a právo na odpojenie
 5. Ďalšie súvislosti s home office
 6. Riziká home office
 7. Ďalšie podstatné zmeny od 01.03.2021
 8. Vysvetlivky k poskytnutým vzorom
 
Poskytnuté vzory:
 
 1. Dohoda o zmene pracovných podmienok
 2. Výber finančného príspevku / stravovacej poukážky
 3. Článok do PZ „Domácka práca a telepráca“
 4. Nariadenie práce z domácnosti
 5. Ustanovenia do PZ ohľadom obchodného tajomstva
 6. Záznam o poverení osoby
 7. Článok do PZ ohľadom ochrany osobných údajov
 

Cena: 55€Viac info

Zamestnávateľ vs. zamestnanec v roku 2021- disciplína, výpoveď a náhrada škody + VZORY


Zamestnávateľ môže pri skončení pracovného pomeru spraviť na oko zanedbateľnú chybu, ktorá ho však v konečnom dôsledku môže stáť prehru v súdnom spore a náhradu mzdy zamestnancovi za 36 mesiacov. V prípade nedodržania výpovednej doby zo strany zamestnanca môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla (napr. výrobná linka kvôli absencii v práci „stála“ a pod.). Na školení si vysvetlíme správne postupy a poskytneme vzory s návodmi ako správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody a pod. tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach + obdržíte vzory:

 

- porušenie pracovnej disciplíny a vzor upozornenia

- správny a nesprávny postup ako uložiť upozornenie o porušení disciplíny

- spôsoby skončenia pracovného pomeru a vzory

- najčastejšie chyby vo výpovediach zamestnávateľov a spôsob ako ich nespraviť a odstrániť

- čo musí predchádzať skončeniu pracovného pomeru z dôvodu porušenia disciplíny

- forma, spôsob a výška škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca vymáhať

- rozhodnutie zamestnávateľa vs. dohoda o homeoffice so zamestnancom

- správny a nesprávny postup kedy nahradiť zamestnancovi mzdu 100% , 80%, 60% a 0%

- ako sa správať v konaní na inšpektoráte práce a súde v prípade sťažnosti alebo žaloby zamestnanca

- účastník školenia obdrží celú vzorovú dokumentáciu potrebnú pre pracovnoprávne vzťahy
  

 

Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 11 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, BOZP, obchodné právo, e-commerce, trestné právo a pod. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Termíny, mestá a čas

05.03.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)

14.05.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)


 

Ceny školení:

 

Fyzické školenie 70 €

Z dôvodu ochorenia COVID-19 momentálne neralizujeme.

 

Online školenie 50 €

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak Vám termín živého prenosu nevyhovuje, tému si možno pozrieť dodatočne zo záznamu.

 

Videoškolenie 45 €

Po objednávke videoškolenia budete mať kedykoľvek k nemu prístup v online priestore; tému si teda možno násldne pozrieť kedykoľvek.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.

Cena: 55€Viac info

Dokumentácia GDPR k osobným údajom pred, počas a po COVID-19


Školenie, otázky a odpovede budú zamerané na:

- vymenovanie, vysvetlenie a poskytnutie povinnej dokumentácie GDPR,

- ako prebieha kontrola, čo sa Úradu predkladá a aké pokuty sa ukladajú,

- odporúčania a praktické skúsenosti ako mať všetko v súlade s novou právnou úpravou v oblasti GDPR.

Na online školení si popíšeme potrebnú dokumentáciu ako aj dôvody jej prijatia, aplikačné problémy a postup Úradu na ochranu osobných údajov pri výkone kontroly. Účastník školenia obdrží aj vzory, pričom na online školení dostane návod, ako ich implementuje do svojej podnikateľskej praxe.

Dokumenty, ktoré obdržíte:

- preukázateľný súhlas dotknutej osoby podľa článku 7 nariadenia GDPR,

- preukázateľne splnenú  informačnú povinnosť voči zákazníkom podľa článku 13 a nasl. nariadenia GDPR,

- písomné oboznámenie zamestnancov o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 a nasl. nariadenia GDPR,

- písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom podľa článku 28 nariadenia GDPR,

- písomné záznamy o spracovateľských činnostiach podľa článku 30 nariadenia GDPR,

- písomné poverenie zamestnancov podľa článku 32 ods. 4 nariadenia GDPR,

- prijatie primeraných technických a organizačných opatrení podľa článku 32 nariadenia GDPR,

- prílohy k opatreniam, najmä:

 • Evidencia pridelených kľúčov,
 • Záznam o vykonanej kontrolnej činnosti,
 • Zoznam poverených osôb,
 • Evidencia bezpečnostných incidentov a použitých riešení,
 • Zoznam aktív a všetkých miest prepojenia sietí,

- písomné vzorové oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa článku 33 nariadenia GDPR,

- posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov resp. analýza spracúvania osobných údajov podľa článku 35 nariadenia GDPR.

Cena: 50€Viac info

Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi


Školenie je určené pre každého, kto predáva či plánuje predávať tovar alebo služby prostredníctvom internetu. Jeho cieľom je spoločne si prejsť všetky povinnosti prevádzkovateľov, a to nielen z pohľadu legislatívy, ale najmä z pohľadu praxe. V rámci programu si vysvetlíme, akú dokumentáciu musíte mať pri online obchodovaní vypracovanú, čo by mali obsahovať obchodné podmienky a reklamačný poriadok, aké povinnosti pre vás plynú zo zákona o ochrane osobných údajov a nahliadneme aj na ďalšie témy, ktoré bezprostredne súvisia s dennodennou prevádzkou e-shopu.

Obsah webinára:

 • Právna úprava e-shopu

Zákonné náležitosti, ktoré musí e-shop splniť. Taktiež budú poskytnuté vzory k všeobecným obchodným podmienkam, reklamačnému poriadku, formuláru na odstúpenie od zmluvy a reklamačný formulár.

 • Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi

Vysvetlíme si povinnosti prevádzkovateľa. Každej požiadavke spotrebiteľa nemusí prevádzkovateľ vyhovieť. Napr. nie vždy musí akceptovať odstúpenie od zmluvy.

 • Uzavretie zmluvy online

Zákonné náležitosti ako uzatvoriť zmluvu online. Vysvetlíme si postup na vzorových všeobecných obchodných podmienkach.

 • Odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ nemusí automaticky akceptovať každé odstúpenie od zmluvy a vrátiť všetky platby. Vysvetlíme si kedy tak nie je povinný urobiť.

 • Doručenie tovaru

Aj doručenie tovaru má svoje zákonné náležitosti. Aj na základe nesprávneho doručenia môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť.

 • Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru je spojené s odstúpením od zmluvy. Musí spotrebiteľ vrátiť tovar nepoškodený? Ako sa môže prevádzkovateľ brániť keď je tovar poškodený?

 • Reklamačné konanie

Nevybavenie reklamácie zákonných spôsobom oprávňuje spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Vysvetlíme si v akých prípadoch tak môže urobiť.

 • Náležitosti všeobecných obchodných podmienok e-shopu

Náležitosti všeobecných obchodných podmienok si vysvetlíme na predloženom vzore.

 • Ochrana osobných údajov v e-shope

Ktoré náležitosti musí e-shop z pohľadu GDPR splniť? Vysvetlíme si základný postup pri vypracovávaní dokumentácie GDPR.

 • Konanie so SOI a na súde

Popíšeme si postup kontroly SOI a na súde voči prevádzkovateľovi e-shopu v prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru a pod. 


Harmonogram webinára:
09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 12,00 – prestávka
12,00 – 13,00 – prednáška

 

Cena: 50€Viac info


Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk