zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

OBCHODNÉ PODMIENKY ŠKOLENÍ

www.zodpovednypodnikatel.sk

 

Organizátor:

Obchodné meno:    LUKAJKA & PARTNERS akadémia s. r. o.

Sídlo:                           Jesenského 6431, Trenčín 911 01

IČO:                             52 820 611

DIČ:                             2121168566

Práva forma:            Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                  Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 39450/R

Emailová adresa:    info@zodpovednypodnikatel.sk
Telefónne číslo:       0944 114 264
Webová stránka:     www.zodpovednypodnikatel.sk

Názov banky:            Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:                           SK21 0900 0000 0051 6815 3708

(ďalej tiež ako „Organizátor“ alebo „Prevádzkovateľ“) 

Preambula

Tieto Obchodné podmienky školení vzdelávacieho portálu www.zodpovednypodnikatel.sk (ďalej tiež ako „Obchodné podmienky") vymedzujú formu, spôsob a podmienky účasti na školeniach, o ktoré môže záujemca prejaviť záujem.

 

Základné pojmy

Záujemca je každá osoba, ktorá nie je spotrebiteľom a má záujem sa zúčastniť ponúkaného školenia Organizátorom. Záujemcom je najmä osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (ďalej tiež ako „záujemca“).

Školenie je odborné školenie, ktorého sa môže záujemca po úhrade ceny školenia osobne zúčastniť na mieste a v čase určenom Organizátorom.

Konferencia je celok/súhrn školení, ktorých sa môže záujemca po úhrade ceny konferencie osobne zúčastniť na mieste a v čase určenom Organizátorom.

Online školenie je odborné školenie, ktorého sa môže záujemca po úhrade ceny školenia a prihlásení sa do užívateľského profilu, v čase určenom Organizátorom, zúčastniť na vlastnom technickom zariadení.

Video školenie je odborné školenie, ktoré môže záujemca po úhrade ceny video školenia a prihlásení sa do užívateľského profilu, kedykoľvek vzhliadnuť na vlastnom technickom zariadení.

InHouse školenie je odborné školenie, ktorého sa môže záujemca a jeho zamestnanci prípadne iný podnikatelia po úhrade ceny školenia osobne zúčastniť, a to na mieste a v čase určenom záujemcom. Miesto a čas InHouse školenia musí byť Organizátorom schválený.

Vzdelávací portál je elektronické rozhranie na vzdelávacom portáli www.zodpovednypodnikatel.sk (ďalej tiež ako „vzdelávací portál“).

Užívateľský profil je elektronické rozhranie na vzdelávacom portáli, do ktorého má po registrácii prístup každý záujemca (ďalej tiež ako „užívateľský profil“).

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Záujemca sa môže zúčastniť školenia, ponúkaného Organizátorom na vzdelávacom portáli, po zaslaní objednávky a úhrade ceny školenia. Školenie, Konferencia, online školenie, video školenie a inHouse školenie sa v ďalšom texte Obchodných podmienok bode označovať tiež ako „školenie“.

1.2. Záujemca pri zadávaní objednávky konkrétneho školenia uvedie najmä svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČ DPH, e-mailový kontakt, telefónne číslo.

1.3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy. V prípade ak sa Organizátor a záujemca osobitne dohodnú na podmienkach konkrétneho školenia, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto Obchodných podmienok, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle tejto osobitnej dohody. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka

 

Článok II.

Uzavretie zmluvy

 

2.1. Zmluva podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník je uzavretá potvrdením Organizátora resp. jeho akceptovaním objednávky záujemcu.

2.2. Organizátor potvrdí účasť záujemcu na školení najneskôr do 2 pracovných dní od zaslania objednávky. Potvrdenie účasti na školení vykoná Organizátor najmä prostredníctvom zaslanej elektronickej pošty na emailovú adresu záujemcu, ktorú zadal pri vypĺňaní objednávky.

2.3. Organizátor je oprávnený objednávku záujemcu pred uskutočnením školenia stornovať najmä v prípade, ak v čase medzi zaslaním objednávky záujemcom a potvrdením účasti Organizátorom došlo k vypredaniu voľných miest na konkrétnom školení, prípadne sa školenie z technických, organizačných alebo iných dôvodov zruší resp. neuskutoční. O stornovaní objednávky bude záujemca informovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady ceny školenia alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní, pokiaľ sa s Organizátorom nedohodne inak.

2.4. Záujemca má právo stornovať záväzne odoslanú objednávku bez udania dôvodu pred uskutočnením konkrétneho školenia. Po stornovaní objednávky má záujemca právo na vrátenie celej ceny v lehote do 14 dní len v prípade, ak Organizátorovi v súvislosti s stornovaním objednávky nevznikli dodatočné náklady. V prípade ak vznikli Organizátorovi náklady v súvislosti so stornovaním objednávky napr. poplatok pre prenajímateľa školiaceho zariadenia za rezervované miesto pre záujemcu, príp. objednané občerstvenie pre záujemcu na školení a pod., Organizátor vráti záujemcovi zaplatenú cenu po odpočítaní týchto nákladov. V prípade ak nebudú záujemcovi tieto náklady transparentne a jasne preukázané, záujemca má nárok na vrátenie celej ceny školenia.

2.5. Organizátor je oprávnený resp. si vyhradzuje právo na zmenu lektora, zmenu programu, termínu alebo miesta školenia. O takýchto zmenách bude záujemca Informovaný v dostatočnom predstihu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Ak záujemcovi nevyhovuje takáto zmena, je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

 

Článok III.

Práva a povinnosti

 

3.1. Organizátor je povinný najmä poskytnúť záujemcovi presné informácie o objednanom školení najmä v dostatočnom predstihu oznámiť miesto, čas, osnovu a trvanie školenia.

3.2. Organizátor je oprávnený počas nevyhnutnej doby obmedziť, prerušiť alebo zastaviť prístup záujemcu na jeho užívateľskom profile k video školeniu alebo online školeniu najmä v prípade technickej poruchy, údržby alebo opravy vzdelávacieho portálu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia alebo súhlasu.

3.3. Organizátor je oprávnený obmedziť, prerušiť, zastaviť alebo zablokovať poskytovanie školenia záujemcovi na jeho užívateľskom profile v prípade, ak zo strany záujemcu dôjde k preukázanému porušeniu týchto Obchodných podmienok, porušeniu právnych predpisov alebo dôjde k inému zneužitiu poskytovaných služieb. V takomto prípade je Organizátor oprávnený od uzavretej zmluvy so záujemcom odstúpiť.  

3.4. Záujemca je oboznámený s tým, že počas jeho účasti na školení sa bude riadiť pokynmi a informáciami Organizátora.  Záujemca je oboznámený s tým, že počas jeho účasti na školení nebude nevhodným, neetickým alebo nemorálnym spôsobom narúšať priebeh školenia.

3.5. Záujemca sa zaväzuje správne, pravdivo a úplne vyplniť objednávkový formulár

3.6. Záujemca nie je oprávnený zvukovo, obrazovo alebo audiovizuálne zaznamenávať priebeh školenia bez súhlasu Organizátora.

 

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

 

4.1. Cena školenia je uvedená na vzdelávacom portáli s výnimkou inHouse školenia. Cenová ponuka k inHouse školeniu sa zasiela záujemcovi individuálne, nakoľko sa určuje podľa individuálnych požiadaviek a to najmä podľa počtu účastníkov, témy, časového rozsahu a pod.

4.2. Cenu školenia záujemca uhradí na základe vystavenej zálohovej faktúry. Organizátor je oprávnený odmietnuť vstup resp. nesprístupniť školenie záujemcovi v prípade neuhradenia zálohovej faktúry.

 

Článok V.

Reklamácie a podnety

 

5.1. Organizátor vyvíja maximálnu snahu a úsilie, aby boli záujemcovia s poskytnutým školením spokojní. Záujemca sa s prípadnými reklamáciami alebo podnetmi, ktoré sa týkajú školení, môže obrátiť priamo na Organizátora písomne, telefonicky alebo emailom. Reklamácia alebo podnet musí obsahovať najmä špecifikáciu reklamovaného školenia, konkrétne skutočnosti, ktoré záujemca reklamuje a požiadavky záujemcu. Záujemca sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri vybavovaní reklamácie; ak ju neposkytne, reklamačné konanie sa predlžuje až do jej poskytnutia.

5.2. Reklamačný servis zabezpečuje Organizátor. Rozhodnutie Organizátora o reklamácii obsahuje najmä spôsob akým bola reklamácia vybavená a stručné odôvodnenie.

5.3. Ak Organizátor rozhodne, že reklamácia je opodstatnená, vykoná opravu bezodplatne. Ak oprava nie je možná a reklamácia bola opodstatnená, záujemcovi bude vystavený dobropis v alikvotnej výške ceny, ktorá zodpovedá reklamovanej časti školenia.

 

Článok VI.

Ochrana osobných údajov

 

6.1. Organizátor prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR nasledovne: Ochrana údajov a cookies

 

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

 

7.1. Organizátor a záujemca sú oprávnení od zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení týchto Obchodných podmienok alebo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

V Trenčíne, dňa 01.09.2020


Ešte nemáte založený účet ? Je to zadarmo


Zodpovednýpodnikateľ.sk Vám bude predkladať návody, vzory a odporúčania, ktoré spracovali experti v jednotlivých oblastiach povinností, ktorých bremeno musí zodpovedný podnikateľ alebo firma uniesť v prípade štátnej kontroly alebo súdneho sporu. Zodpovednýpodnikateľ.sk Vás bude prostredníctvom expertov na jednotlivé oblasti vzdelávať formou školení, webinárov alebo konferencií


Zaregistrovať sa


Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk