zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je neoddeliteľnou súčasťou pracovného procesu vo všetkých odvetviach činností výrobnej a nevýrobnej sféry.


Pre mnohých zamestnávateľov tieto písmená evokujú množstvo povinností, ktoré musia dodržiavať. Právny základ tvorí zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Účelom BOZP je chrániť život a zdravie zamestnancov a minimalizovať poškodenie života a zdravia zamestnancov ako aj predchádzať škodám a nehodám.

 

Takmer každá pracovná činnosť môže so sebou prinášať riziko – toto je však možné obmedziť. Zákon o BOZP, Zákonník práce, Živnostenský zákon a ďalšie právne predpisy vrátane medzinárodných dohôd EÚ a technickými normami, ktoré sa transformujú do nášho právneho poriadku, ukladajú všetkým zamestnávateľom povinnosť oboznamovať všetkých svojich zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Keby sme tento termín mali definovať, potom by BOZP bola akýmsi súhrnom opatrení, ktoré sú stanovená legislatívou a alebo zamestnávateľom a majú slúžiť k tomu, aby sa predchádzalo ohrozeniu či poškodeniu ľudského zdravia pri pracovnom procese. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pracovníkov pri práci je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa.

 

Zamestnávateľ povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov (§ 39 ZP) a najmä zo zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP môže v pracovnoprávnom vzťahu preniesť na bezpečnostného technika (vlastný zamestnanec) alebo zmluvne na bezpečnostno technickú službu. Pri výkone kontroly zo strany inšpektorátu práce, za splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov je vždy zodpovedný zamestnávateľ

 


Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP:

 • určovanie bezpečných pracovných postupov,

 • vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari,

 • poskytovanie prestávok počas práce zamestnancom,

 • bezplatné poskytnutie ochranných prostriedkov zamestnancom a vedenie evidencie o tom, udržiavanie týchto prostriedkov v používateľnom a funkčnom stave; náklady na tieto prostriedky nesmie zamestnávateľ presunúť na zamestnanca.

 • poskytnutie pracovného odevu a topánok zamestnancom, ak odev a obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo znečisteniu,

 • zabezpečovanie pitného režimu pre zamestnancov,

 • a ďalšie.


Oboznamovanie a informovanie zamestnancov:

Zamestnávateľ je povinný školiť zamestnancov v oblasti BOZP. Jednou z najznámejších povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP je oboznamovanie a informovanie zamestnancov. Táto oblasť je známa aj pod názvom pravidelné školenia zamestnancov v oblasti BOZP.


Kontrolná činnosť:

 

Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnancov o BOZP a právnych predpisoch súvisiacich s BOZP. Je taktiež povinný aj pravidelne kontrolovať, či zamestnanci predpisy na úseku BOZP dodržiavajú. Je najmä povinný kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stav technických zariadení. Ďalej je povinný kontrolovať, či zamestnanec nevykonáva prácu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, či dodržiava zákaz fajčenia a či používa osobné ochranné pracovné prostriedky.

 


Dokumentácia:

Zamestnávateľ je povinný vypracovať kompletnú dokumentáciu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Na začiatku je potrebne uviesť na pravú mieru  jednu vec, a to: Všeobecný „Zoznam dokumentácie BOZP”, ktorý by bolo možné plošne aplikovať na všetkých podnikateľov, neexistuje. Vstupuje do toho veľké množstvo premenných (počet zamestnancov, druh prevádzky, náročnosť výroby atď.), ktoré majú význam pre konečný rozsah potrebnej dokumentácie.

 

Medzi základnú dokumentáciu BOZP by sme mohli zaradiť nasledovné:

 1. Posúdenie rizika pre všetky činnosti – v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z

 2. Bezpečné pracovné postupy – v zmysle § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/2006 Z. z

 3. Ochranné prostriedky, (ktoré sa musia používať) – v zmysle § 6 ods. 1 písm. j) zákona č. 124/2006 Z. z

 4. Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z

 5. Program realizácie koncepcie, (obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania); to sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov, a na zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 – v zmysle § 6 ods. 1 písm. k)zákona č. 124/2006 Z. z

 6. Vnútorné predpisy – v zmysle § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z

 7. Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám – v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) bod 1 zákona č.124/2006 Z. z., a § 1 zákona č. 272/2004 Z. z.

 8. Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy – v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z.

 9. Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom – v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z.

 10. Viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak osobitný predpis neustanovuje inak – v zmysle § 6 ods. 1 písm. n) zákona č. 124/2006 Z. z.

 11. Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia – v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

 12. Evidencia o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov – v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.

 13. Podmienky používania osobného ochranného pracovného prostriedku (určiť dobu používania) – v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 395/2006 Z. z.

 14. Zákaz fajčenia na pracoviskách – v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.a zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 15. Kritéria na výber osobných ochranných prostriedkov a posúdenie vhodnosti poskytnutých osobných pracovných prostriedkov – v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 395/2006 Z. z.

 16. Lehotník lekárskych prehliadok zamestnancov – v zmysle § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. a v zmysle § 30a) a § 30d) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.§ 30e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.

 17. Vnútorný predpis – zabezpečovanie pitného režimu – v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.

 18. Vnútorný predpis na poskytovanie zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv (NV č. 395/2006 Z. z.), ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu – v zmysle § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

 19. Informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku – v zmysle podľa § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z.

 20. Zásady ochrany zdravia pri práci (zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy) – v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z..

 21. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre pravidelné oboznamovanie zamestnancov – v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

 22. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov – v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., a § 47 ods. 2 ZP a § 39 ZP.

 23. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov na dohodu – v zmysle § 224 ods. 2 písm. b) ZP.

 24. Vnútorný predpis – Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov, Program vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov – v zmysle § 7 ods. 4 a ods. 5§ 27 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.

 25. Poverenie zamestnancov na oboznamovania a informovania zamestnancov” – v zmysle § 7 ods. 1 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

 26. Informácie pre zamestnancov a zástupcov zamestnancov – v zmysle § 7 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.

 27. Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie (Evakuačný plán) – v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

 28. Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán) – v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

 29. Pokyny v prípade mimoriadneho ohrozenia na zastavenie práce a okamžité opustenie pracoviska a na odchod do bezpečia (Havarijný plán) – v zmysle § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.

 30. Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok – v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.

 31. Pracovný poriadok alebo vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok – v zmysle § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z.

 32. Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku pracovného úrazu a ďalšieho postupu – v zmysle § 17 ods. 1 až ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z.

 33. Kniha úrazov – evidencia pracovných úrazov, iných úrazov a priznaných chorôb z povolania – v zmysle § 17 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.

 34. Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť – v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

 35. Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť – v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.

 36. Dohoda so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť – v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z.

 
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi sú obsiahnuté v zákone NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení jeho neskorších zmien a doplnení.Zodpovednosť za plnenie povinností.Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá jej štatutárny orgán. Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, zodpovedá za ochranu pred požiarmi táto osoba alebo jej zodpovedný zástupca. Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ môže zabezpečovať plnenie povinností technika požiarnej ochrany aj špecialistom požiarnej ochrany.
 

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov v oblasti predchádzania vzniku požiarov:

 • zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpisom, ktorý vydá ministerstvo,
 • zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 • určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo,
 • zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
 • zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch; obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi, vymedzenie okruhu osôb podliehajúcich overovaniu a spôsob overovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 • vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi; druhy dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob vypracovania a uloženia a lehoty jej kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 • umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,
 • splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,
 • prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, podľa podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo a podľa pokynov výrobcu,
 • určovať a mať k dispozícii požiarno-technické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania a skladovania, ak je ich výrobcom,
 • zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
 • zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,
 • dodržiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky protipožiarnej bezpečnosti ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
 • zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie,
 • zabezpečiť v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi najmä spracovanie a udržiavanie mapových podkladov v súlade so skutkovým stavom, udržiavanie ciest a zdrojov vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom uskutočnenie zásahu, ako aj hliadkovaciu činnosť s vhodným systémom spojenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov v oblasti zdolávania požiarov:
 • obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti, podmienky projektovania, inštalácie, označovania, prevádzkovania požiarnych zariadení a vlastnosti a podmienky prevádzkovania hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi vrátane podmienok zabezpečenia ich akcieschopnosti a podmienok, za ktorých je možné dočasne neprevádzkovať uvedené zariadenia, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný predpis ktorý vydá ministerstvo,
 • označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, a k požiarnym zariadeniam.
 • strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
 • udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania,
 • vykonať najmenej raz za rok cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky evakuácie osôb; zásady posudzovania objektov z hľadiska podmienok evakuácie osôb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 • zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov; podmienky zriaďovania a vybavenia a počet ohlasovní požiarov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 • spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len “krajské riaditeľstvo“) analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo,
 • zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu; druhy protipožiarnych hliadok, ich úlohy a obsah a rozsah odbornej prípravy a lehoty jej vykonávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 • oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo”) každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,
 • poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.
 
Zdroj: PRO BTS | blog
 
 
 


Aktuálne školenia

Sledujte našu ponuku aktuálnych školení.

Dokument na mieru

Príprava dokumentov na mieru pre zodpovedného podnikateľa.

Konzultácie

Virtuálna, telefonická alebo osobná konzultácia.

Online poradňa

Máte otázky? Na našom portáli Vám ich zodpovieme bezplatne.

Technická podpora

Ak si neviete rady alebo vám niečo zlyhalo, neváhajte kontaktovať.

© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk