zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

Najdôležitejšie novinky a zmeny

V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky týkajúce sa podnikateľov.

Avizované kontroly inšpektorátov práce ohľadom home office

06.02.2021 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Minister práce avizoval, že od pondelka t.j. 08.02.2021 bude rezort práce v spolupráci s inšpektorátmi práce kontrolovať dodržiavanie povinnosti zamestnávateľov nariadiť pracovať z domácnosti tým zamestnancom, ktorým to povaha ich práce umožňuje.

 

V zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 zo dňa 5. februára 2021 (ďalej tiež ako „uznesenie“) platí zákaz vychádzania od 8. februára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do 19. marca 2021 s tým, že  toto obmedzenie sa okrem iného nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti a cestu späť, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť.

 

Kontroly inšpektorátov práce budú teda zamerané na to, či zamestnanci nemôžu vykonávať prácu, vzhľadom na jej povahu, z domácnosti.

 

Pre účely takejto kontroly inšpektorátu práce by mal zamestnávateľ vydať písomné rozhodnutie alebo potvrdenie, ktorým špecifikuje, ktorí zamestnanci nemôžu vykonávať prácu z domácnosti resp. ich práca musí byť vykonávaná na pracovisku/prevádzke zamestnávateľa.

 

Písomné rozhodnutie/potvrdenie zamestnávateľa musí obsahovať najmä: 

 • identifikačné údaje zamestnávateľa,
 • identifikačné údaje konkrétnych zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať z domácnosti,
 • dôvody, prečo musí byť konkrétny zamestnanec osobne na pracovisku/prevádzke zamestnávateľa,
 • vznik pracovného pomeru a pracovná pozícia zamestnanca, ktorého sa tieto dôvody tákajú,
 • miesto, dátum a podpis zamestnávateľa.

 

Nemožnosť práce z domácnosti, nespája uznesenie s vážnymi prevádzkovými dôvodmi a teda to, že zamestnávateľ nedisponuje technickým vybavením, ktoré by pridelil zamestnancovi na prácu z domácnosti a pod., nemôže byť samo o sebe dôvodom zamietnutia práce z domácnosti.

Naopak ak napr. zamestnanec musí fyzicky nakladať s dokumentmi na pracovisku (vypracovať, vytlačiť, zaslať a pod.), preberať zásielky a pod., toto už je povaha práce, pre ktorú musí byť zamestnanec osobne na pracovisku/prevádzke zamestnávateľa.

 

Pre viac informácii môžete položiť otázku cez našu bezplatnú online poradňu

 Čítať viac

Postup pri vstupe zamestnanca do priestorov zamestnávateľa od 27.01.2021

27.01.2021 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Zamestnávateľ musí od 27.01.2021 okrem iného dodržiavať postup stanovený

- vyhláškou č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, prijatou dňa 21.01.2021 (ďalej tiež ako „vyhláška“) a 

- uznesením Vlády SR č. 30, prijatého dňa 17.01.2021 (ďalej tiež ako „uznesenie“).

 

Odporúčaný postup pri vstupe zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa sme zhrnuli do nižšie uvedených bodov.

 

1. Zamestnanec môže od 27.01.2021 cestovať do a zo zamestnania len v prípade ak vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa nie je možné vykonávať prácu z domácnosti (preukazuje sa napr. písomným potvrdením alebo rozhodnutím zamestnávateľa a pod.)

 

2. Zamestnávateľ je povinný na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa vyhlášky.

 

3. Zamestnanec sa pri vstupe do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa preukazuje najmä dokladom (do ktorého je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť):

- o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára,

- o tom, že prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

- o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,

- o zaočkovaní proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

- o tom, že zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

- a pod.

 

4. Zamestnanec sa pri vstupe do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa môže v prípadoch podľa § 2 ods. 2 písm. f) až j) vyhlášky preukázať aj písomným čestným vyhlásením o tom, že patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že si je vedomý právnych následkov pre prípad, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

 

5. V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa a zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 2 vyhlášky, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 
6. Ak sa zamestnanec zúčastní testovania na ochorenie COVID-19 počas pracovnej zmeny, jeho neprítomnosť v práci počas tohto testovania a cesty naň a späť je možné považovať za prekážku v práci v zmysle § 141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný túto neprítomnosť v práci ospravedlniť ako vyšetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení (odberné miesta sú považované za detašované pracovisko zdravotníckeho zariadenia, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť zdravotníckymi pracovníkmi). Zamestnávateľ je tak povinný poskytnúť zamestnancovi na toto vyšetrenie pracovné voľno s náhradou mzdy (zdroj: Stanovisko Národného inšpektorátu práce zverejnené TU dňa 26.01.2021).
 
 
7. Ak sa zamestnanec na základe vlastného rozhodnutia testovania nezúčastní (a nespĺňa inú z výnimiek), je povinný vzhľadom na podmienky obmedzenia slobody pohybu osôb a podmienky účasti osôb na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 dodržať zákaz vychádzania, čo v praxi znamená, že sa nemôže dostaviť na svoje pracovisko. Podľa Zákonníka práce sa táto situácia považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu, a to plnenie občianskej povinnosti v zmysle § 137 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas súvisiaci s výkonom tejto občianskej povinnosti a iných úkonov vo všeobecnom záujme. Ak z kolektívnej zmluvy alebo z dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom nevyplýva inak, zamestnancovi za túto prekážku v práci nepatrí náhrada mzdy (zdroj: Stanovisko Národného inšpektorátu práce zverejnené TU dňa 26.01.2021).
 
 
8. O prekážke v práci je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa bez zbytočného odkladu, na základe čoho zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci. V opačnom prípade neprítomnosť zamestnanca v práci môže zamestnávateľ vyhodnotiť ako neospravedlnenú absenciu (so sankciami vo forme krátenia dovolenky a bez nároku na mzdu resp. náhradu mzdy). Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyhodnotiť neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci ako porušenie pracovnej disciplíny, môže to mať pre zamestnanca dôsledky vo forme písomného  upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny až po možnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru (zdroj: Stanovisko Národného inšpektorátu práce zverejnené TU dňa 26.01.2021).

 

Pre viac informácii môžete položiť otázku cez našu bezplatnú online poradňuČítať viac

Zmeny v právnej úprave podnikateľov v roku 2021

11.01.2021 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Príchod novej vlády v roku 2020 spôsobil aj príchod mnohých zmien v podnikaní. V roku 2021 nás rovnako tak čaká veľa zmien právnej úpravy, ktoré výrazným (veríme, že aj pozitívnym) spôsobom, zasiahnu do podnikateľského života. Tu sú niektoré z nich:  

 

 

Podnikateľské kilečko II.

Druhé Sulíkové kilečko navrhuje 469 opatrení na odstránenie byrokracie a pomoc podnikateľom, z ktorých by Ministerstvo hospodárstva SR chcelo presadiť aspoň 200. Medzi opatreniami sú aj len „kozmetické úpravy“, ale aj také zmeny, ktoré môžu spoločnostiam a podnikateľom výrazným spôsobom ušetriť mnohé výdavky. Vyberáme niektoré z nich:

 

- nižšie pokuty pre malých a stredných podnikateľov a zavedenie inštitútu druhej šance,

- možnosť rozšírenia výpomoci príbuzných aj vo viacosobových spoločnostiach,

- možnosť zamestnania mladých, ktorí dovŕšili 15 rokov (už počas leta a nie až po 31. auguste),

- možnosť podnikania na živnosť od 16 rokov,

- zlúčenie stupňov náročnosti práce,

- povinnosť zadržiavať vratku DPH najviac na štyri mesiace počas vykonávania daňovej alebo inej finančnej kontroly,

- zavedenie možnosti odpočtu daňovej straty za posledných päť rokov bez obmedzenia na jednotlivé roky,

- a mnohé ďalšie

 

Nová právna úprava home office

Práca z domácnosti (domácka práca) bude v minimálne rovnakom rozsahu vykonávaná aj v roku 2021. Vzhľadom na početné otázky a nezrozumiteľné odpovede ohľadom podmienok pri práci z domu ako pracovný čas, monitorovanie zamestnanca, bezpečnosť pri práci, ochrana obchodného tajomstva a osobných údajov, používanie technických zariadení zamestnanca a pod., je nevyhnutné reagovať aj zmenou právnej úpravy. Jedna z nich nás čaká od 01.03.2021 a to novela Zákonníka práce, ktorá zmení najmä:

 

- charakteristiku domáckej práce (možnosť vykonávania práce z časti na pracovisku zamestnávateľa a z časti z domácnosti zamestnanca)

- definíciu pojmu domácnosti

- základné náležitosti dohody o práci z domácnosti

- rozsah práce z domácnosti

- podmienky pracovného času

- náklady zamestnanca, ktorý používa vlastné vybavenie

- zákazu znevýhodňovania zamestnancov

- atď.

 

Podnikateľom a spoločnostiam odporúčame prijať, pokiaľ majú prijatý tak zmeniť, vnútorný predpis o povinnostiach pri práci z domácnosti tzv. home office a to nie len z pohľadu pracovného práva, ale aj ochrany obchodného tajomstva, GDPR, BOZP a pod.

 

Zmeny v Zákonníku práce

Od 01.01.2021 došlo najmä k zmene minimálne mzdy a mzdového nároku pri práci v sobotu, nedeľu, nočnej práci a pod. Suma mesačnej minimálne mzdy na rok 2021 je 623 eur a minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom je 3,580 eura.

Podstatnou zmenou od 01.01.2021 je aj forma odmeňovania pri práci v sobotu, nedeľu, nočnej práci atď. Kým ešte v roku 2020 to bolo určené percentuálne (napr. zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu), od roku 2021 to máme stanovené konkrétnou sumou a to (§ 122a a nasl. Zákonníka práce):

- zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura,

- zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eura,

- zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 eura, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura,

- atď.

 

Okrem uvedeného sa v roku 2021 zmení aj:

- možnosť zamestnanca vybrať si medzi  stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie,

- možnosť dočasného pridelenia zamestnancov medzi materskými spoločnosťami a ich dcérami,

- reprezentatívnosť ako kritérium pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa,

- atď.

 

Podnikateľom a spoločnostiam odporúčame prijať, pokiaľ majú prijatý tak zmeniť, vnútorný predpis v oblasti odmeňovania zamestnancov alebo „dodatkovať“ pracovné zmluvy zamestnancov.

 

Zmeny v trestnej zodpovednosti podnikateľov

(zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb)

Trestnoprávnu zodpovednosť podnikateľov a spoločností upravuje zákon č. 91/2016 Z.z., pričom jej účelom je potrestanie podnikateľov a spoločností (konkrétne štatutárny orgán; člen štatutárneho orgánu právnickej osoby; osobu, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať; toho, kto vykonáva kontrolnú činnosť atď.) prostredníctvom noriem trestného práva, ak došlo v súvislosti s ich činnosťou k spáchaniu trestného činu. V rámci predmetného zákona došlo od 01.01.2021 k viacerým zmenám ako napr. zavedenie inštitútu „ochranného opatrenia“, zhabanie časti majetku, úpravy niektorých trestných činov, a pod.

Podnikateľom a spoločnostiam odporúčame k 01.01.2021 prijať, pokiaľ majú prijatý tak zmeniť, vnútorný predpis o trestnej zodpovednosti osôb, konajúcich v mene spoločnosti.

 

Zmeny v obchodnom zákonníku

 
O novele Obchodného zákonníka a nových povinnostiach a obmedzeniach sme písali už TU (článok s názvom „Nové obmedzenia pre podnikateľov od 01.10.2020“). Novela Obchodného zákonníka zaviazala spoločnosti a podnikateľov vykonaním zmien v Obchodnom registri už v roku 2020, avšak pri niektorých povinných zápisoch v spoločnostiach ako napr. zápis rodného čísla, čísla občianskeho preukazu alebo pasu je posledným možným termínom dátum 30.9.2021.

Podnikateľom a spoločnostiam odporúčame nenechávať vykonanie potrebných zmien v Obchodnom registri na poslednú chvíľu; naviac k vykonaniu väčšiny nových povinností uplynula lehota už v roku 2020.  

 

Dočasná ochrana životaschopných podnikov od roku 2021

Od 01.01.2021 je účinný zákon č 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý upravuje  dočasnú ochranu podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Nová právna úprava má podnikateľom a spoločnostiam umožniť pokračovať v podnikaní, pričom má najmä

- zabrániť strate pracovných miest,

- strate know-how podniku,

- priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov,

- a pod.

Podľa dôvodovej správy k zákonu bolo cieľom návrhu zákona poskytnutie dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach na účely pokračovania v prevádzkovaní podniku podľa vzoru dočasnej ochrany upravenej zákonom č. 62/2020 Z. z. Tento právny inštitút je určený pre podnikateľov, ktorí sa ocitli spravidla vo veľmi vážnej finančnej situácii, v dôsledku ktorej je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť prevádzkovania podniku (going concern), sú ohrozené existujúce pracovné miesta, know-how podniku, schopnosť uhrádzať pohľadávky veriteľov v súvislosti s prevádzkovaním podniku a pod. O poskytnutie dočasnej ochrany v zmysle návrhu zákona bude oprávnený žiadať podnikateľ prevádzkujúci podnik so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. V súvislosti so zavedením tohto inštitútu sa vytvárajú interaktívne elektronické formuláre, ktoré svojou štruktúrou vychádzajú z už existujúcich formulárov pre dočasnú ochranu podľa zákona č. 62/2020 Z. z. Pre podnikateľa pod dočasnou ochranou sa zavádza možnosť úverového financovania na účel zachovania prevádzky podniku. Podľa návrhu zákona sa dočasná ochrana po splnení zákonom ustanovených podmienok poskytne na obdobie troch mesiacov od jej poskytnutia (t. j. odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto informácie v Obchodnom vestníku), pričom podnikateľovi pod dočasnou ochranou sa umožňuje podať žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany na ďalšie tri mesiace (celú dôvodovú správa môžete prečítať tu).

 

 

Prihlásiť sa na bezplatný webinár „Zmeny v právnej úprave podnikateľov v roku 2021“ môžete TU

 

Viac o zmenách právnej úpravy a jej zavedenia do podnikateľskej praxe sa dozviete v našich školeniach TU

 

Vaše otázky ohľadom podnikania môžete bezplatne položiť v našej online poradni TUČítať viac

Postup zamestnávateľa pri vstupe zamestnancov do prevádzky po celoplošnom testovaní

30.10.2020 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Vzhľadom na akútnosť situácie(ne)prijatie zrozumiteľných opatrení pre zamestnávateľov poskytujeme právny názor na postup pri vstupe zamestnancov do prevádzky po celoplošnom testovaní.

 

 

Z doteraz prijatých usmernení/opatrení/vyhlášok podľa nášho názoru vyplýva:

 

Zamestnávateľ môže vyžadovať pred vstupom na pracovisko/areálu preukázanie sa negatívnym testom - vyplýva to z Uznesenia vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020, ktorým bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Zákaz vychádzania teda neplatí pre osoby, ktoré sa:

 • preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia.
 
Zamestnávateľ môže vyžadovať pred vstupom na pracovisko/areálu preukázanie sa negatívnym testom aj na základe zákona č. 124/2006 Z.z. pri vykonávaní všeobecných zásad prevencie a taktiež v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, napr. § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z.: Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami.
 
 
Z pohľadu zákonnosti spracúvania tejto osobitnej kategórie osobných údajov zamestnancov (výsledok testovania) máme za to, že právnym základom je čl. 9 ods. 2 písm. b) v spojitosti s písm. h) Nariadenia GDPR a § 16 ods. 2 písm. b) v spojitosti s písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, o čom je nevyhnutné vykonať informačnú povinnosť vo vzťahu k zamestnancom. 

 

Čo sa týka zamestnancov, ktorý sa na pracovisko nedostavia resp. odmietnu a preukázať výsledkom testovania, zamestnávateľ môže postupovať v zmysle § 141 ods. 3 Zákonníka práce:

- pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,

- alebo pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje,

prípadne môže nariadiť dovolenku (to však len v prípade ako zamestnanec súhlasí, aj konkludentne, so skrátením lehoty oznámenia 7 dní vopred a 2 dni vopred pri čerpaní dovolenky z prechádzajúceho roka podľa § 250b ods. 4 Zákonníka práce).


V prípade ak zamestnávateľ pracovné voľno zamestnancovi neposkytne alebo nemá nárok dovolenku, zamestnanec má absenciu. Čo sa týka vyvodzovania zodpovednosti za absencie, neodporúčame okamžité skončenie pracovného pomeru, máme za to že súd by ho vzhľadom na núdzový stav a slobodné rozhodnutie o testovaní, označil okamžité skončenie za neplatné. 

 

Čo sa týka prípadnej diskriminácie t.j. rozhodnutia zamestnávateľa komu nariadi dovolenku, komu dá absenciu, komu pracovné voľno, postupovať možno systematicky napr. najskôr zistiť možnosti dovolenky t.j. či daný zamestnanec má nárok na dovolenku a či súhlasí, aj konkludentne, so skrátením lehoty oznámenia vopred. Nasledovne tým, ktorí nespĺňajú kritéria nariadenia dovolenky, a vopred sa ospravedlnia neprítomnosti v práci kvôli pozitívnemu testu, alebo rozporu testovania s ich presvedčením/vierou a pod., môže dať zamestnávateľ pracovné voľno s náhradou alebo bez náhrady mzdy a tým, ktorí vôbec neoznámia svoju neúčasť môže zamestnávateľ udeliť absenciu. Určenie zamestnávateľa ohľadom vyššie uvedenej systematiky je na jeho rozhodnutí, avšak v zmysle vylúčenia diskriminácie, odporúčame vopred stanoviť pravidlá/systematiku, ktorú aj preukázateľne zdokumentuje.

 

Dodávame, že názory uvedené v tomto stanovisku sú účinné k prijatým opatreniam, uzneseniam a vyhláškam ku dňu 30.10.2020 k 07:00 hod.

 

Aktualizácia k 02.11.2020, 07:00 hod.

 

Dňa 30.10.2020 o 18:50 hod. bola zverejnená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Táto nová vyhláška je teda ďalším právnym základom k spracúvaniu osobných údajov.

 

Touto vyhláškou boli pridané okrem vyššie uvedených výnimiek zákazu vstupu zamestnancom na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa z dôvodu ochrany života a zdravia aj tieto výnimky (zákaz sa nevzťahuje ani na): 

 • osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28.októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15.októbra 2020,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) zdôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu vdomácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti adoras.

 

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených výnimiek; do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

 

V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Pre viac informácii môžete položiť otázku cez našu bezplatnú online poradňu

 Čítať viac

Nové obmedzenia pre podnikateľov od 01.10.2020

01.10.2020 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Od 01.10.2020 (novela Obchodného zákonníka - zákon č. 390/2019 Z. z.) platia pre podnikateľov nové obmedzenia. Týka sa to však len podnikateľov, ktorí budú vedení ako povinní v Registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie; jednoducho povedané tých podnikateľov, voči ktorým je vedené exekučné konanie.

 

Každý podnikateľ, ktorý je vedený v Registri poverení na vykonanie exekúcie nebude môcť:

 • založiť s.r.o. ako spoločník;
 • previesť svoj obchodný podiel v s.r.o. na iného spoločníka alebo inú osobu;
 • nadobudnúť obchodný podiel v s.r.o.;
 • byť zapísaný ako konateľ v s.r.o.

 

Jednoducho povedané, ten voči ktorému bude vedená exekúcia:

 • nemôže začať podnikať a založiť si spoločnosť
 • nemôže previesť obchodný podiel
 • nemôže obchodný podiel nadobudnúť
 • nemôže sa stať konateľom spoločnosti

 

Predmetná novela Obchodného zákonníka zmenila ďaleko viac oblastí ako napr.

Likvidáciu obchodných spoločností

Ukladanie účtovnej závierky 

Úradne overený súhlas vlastníka nehnuteľnosti

Obchodný register už len elektronicky

a pod.

Pre viac informácii môžete položiť otázku cez našu bezplatnú online poradňu

 Čítať viac

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia

09.09.2020 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Vláda SR v lete 2020 schválila 114 opatrení, ktorými sa má zlepšiť a zjednodušiť podnikateľské prostredie a zároveň znížiť administratívne zaťaženie podnikateľov. Okrem týchto prijatých opatrení bolo zo strany Ministerstva hospodárstva SR prisľúbené prijatie aj druhého takéhoto veľkého balíka opatrení a to v období jesene 2020.

Nižšie sme Vám zosumarizovali najdôležitejšie opatrenia do 4 oblastí podnikania:

Pracovné právo

- úprava povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pre prácu z domu (tzv. home office) v oblasti evidencie pracovného času a ďalších osobitostí (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

- možnosť zamestnanca vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

- nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

- úprava podmienok pri dočasnom prideľovaní zamestnancov medzi dcérskymi a materskými

spoločnosťami (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

- zohľadnenie kritéria reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

Predaj tovaru a služieb

-  zrušenie povinnosti mať v maloobchodných prevádzkach a v prevádzkach spoločného stravovania reklamačný poriadok

- úprava lehoty na reklamáciu:  lehota na reklamáciu začína plynúť až keď predajca prevzal reklamovaný výrobok

- po zistení „drobných nedostatkov“ Slovenská obchodná inšpekcia nepristúpi k sankcii, ale stanoví lehotu na odstránenie nedostatkov

- zjednodušenie legislatívy upravujúcej živnostenské podnikanie (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

- zavedenie možnosti prerušiť živnosť na 1 mesiac (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

BOZP

- zrušenie povinnosti vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v mikropodnikoch a v podnikoch, ktoré vykonávajú činnosť v „nerizikových“ odvetviach

- zúženie povinnosti zamestnávateľa aktualizovať a vyhodnocovať smernicu BOZP tak, že sa bude vyžadovať len pri zmene skutočností

- zmena oprávnenia inšpektora práce v nariadení odstránenia zistených nedostatkov z „ihneď“ na primeranú lehotu s možnosťou predĺženia

- úprava povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pre prácu z domu (tzv. home office) v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a ergonómie na pracovisku (návrh legislatívnej úpravy do 31.12.2020)

- zrušenie povinnosti opätovného oboznamovania referentských vodičov s predpismi BOZP a povinnosť absolvovať skúšobnú jazdu so zamestnancom pred pridelením firemného vozidla (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

- zrušenie povinnosti zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre tie prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii

- zníženie frekvencie posudzovania zdravotného rizika na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie z 18 na 24 mesiacov

Dane a účtovníctvo

- zákony, ktoré upravujú dane a odvody, budú novelizované s účinnosťou k 1.1. t.j. jedenkrát do roka

- zdvojnásobenie lehoty na predloženie dokumentácie požadovanej správcom daní

- reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom, so započítaním technický preukaz + 20 %

- zvýšenie parametrov pre povinný audit: obrat (zo 4 mil. EUR na 8 mil. EUR), počet zamestnancov (z 30 na 50) a majetok (z 2 mil. EUR na 4 mil. EUR), zavedie sa kalendár

- zrušenie povinnosti mať nalepené pri pokladnici ako vyzerá bloček (e-kasa)

- zrušenie pokuty za mechanické poškodenie a pravopisné chyby bločka, ak naďalej spĺňa všetky náležitosti (prijať metodický pokyn do 31.12.2020)

- povinnosť finančnej správy oznamovať daňovníkom fyzickým osobám výšku preddavku na daň z príjmu (návrh legislatívnej úpravy do 31.12.2020)

 

Kompletný zoznam opatrení z rezortu Ministerstva hospodárstva SR si môžete

Stiahnuť TUČítať viac


Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020-2021 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk