zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Ako zachrániť firmu v mimoriadnej situácii

Zverejnené: 01.11.2021 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Ako zachrániť firmu v mimoriadnej situácii (právny pohľad na optimalizácie vo firme)

 

Tretia vlna ešte nedosiahla svoj vrchol a už sa médiami prehnali informácie o štvrtej vlne začiatkom roka 2022. Čaká nás opäť ťažké obdobie, ktoré chceme prežiť, samozrejme aj v biznise. V nižšie uvedených kapitolách sa budeme snažiť predostrieť skúsenosti z posledných „dvoch vĺn“, aby všetky možné aj nemožné záchranné brzdy mali zákonný rámec a Váš biznis nepoložil napr. nesprávny (nezákonný) postup s negatívnym dopadom počas alebo po odznení mimoriadnej situácie.

 

Možnosti, skúsenosti, odporúčané postupy z prvých dvoch vĺn ako ochrániť firmu sme zhrnuli do týchto 5 „optimalizačných“ kapitol:

 

  1. zmluvy a záväzky
  2. pohľadávky a dlhy
  3. príspevky, dotácie a úvery
  4. pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami
  5. daňové optimalizácie

 

1. Zmluvy a záväzky

(zrušenie, skrátenie, okamžité skončenie zmluvy, zníženie alebo zvýšenie odmeny/provízie atď.)

 

V prvom rade musí spoločnosť alebo podnikateľ zvážiť, či je aj naďalej schopný počas pandémie dodávať služby/tovar v kvalite a množstve tak ako predtým, keďže mohli nastať výrazné problémy ako napr. nemá kto pracovať, neprišli komponenty, ktoré potrebujete na poskytnutie služby/vyrobenie tovaru a pod. V takýchto prípadoch nie je čo „špekulovať“; je potrebné rokovať o dodatku k zmluve o zmene podmienok (ak samotná zmluva, ktorá je uzavretá, nedáva odpoveď na riešenie situácie). Odporúčame, aby dodatok resp. zmena podmienok zmluvy nezostala len v rovine ústne dohody (aj emailová forma dohody/dodatku spĺňa zákonné kritéria písomnej formy); keďže ústne dojednanie si môže neskôr niekto vykladať ako mu to práve príde vhod (ústna dohoda je v prípade absencie preukázateľného dôkazu len tvrdenie proti tvrdeniu).

 

Predtým ako začnete rokovať o zmene podmienok zmluvy (či už je to zmluva o dodávke služieb, zmluva o dielo a pod), preštudujte si ustanovenia uzavretej zmluvy. Medzi nimi môžete nájsť možnosti vypovedania zmluvy, odstúpenia od zmluvy, podmienky zníženia/zvýšenia odmeny a pod. Pokiaľ by aj ustanovenia zmluvy nedávali odpoveď ako „napasovať“ ukončenie/skrátenie zmluvy príp. skrátenie/predĺženie splatnosti, môže Vám pomôcť zákon, napr. právne predpisy stanovujú, že:

  • ak sa plnenie stane nemožným, povinnosť dlžníka plniť zanikne, alebo
  • ak je dojednaná zmluva na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť a ak zo zmluvy nevyplýva spôsob jej výpovede, možno zmluvu vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka,
  • a pod.

 

Čo sa týka novo uzatváraných zmlúv, určite je vhodné a odporúčané doplniť také ustanovenia zmluvy, ktoré môžu Vašu spoločnosť v prípade neskorších problémov ochrániť; zjednodušene napísané napr. ak bude vyhlásený „lockdown“ tak má spoločnosť právo/možnosť na xxxxxx .  

 

Taktiež odporúčame rokovať o zmene výšky nájomného, posunutie lehoty splatnosti, odpustenie časti výšky nájmu a od. Možnosti pre ten ktorý zmluvný záväzok nám určuje priamu zmluva alebo zákon; možností je samozrejme viac ako sme napísali v týchto pár riadkoch. Bližšie si túto kapitolu popíšeme v pripravovanom webinári.

 

Odporúčania k tejto kapitole:

- sumarizujte všetky zmluvné vzťahy Vašej spoločnosti

- zhodnoťte Vaše možnosti – dodávateľské a odberateľské

- zmluvné vzťahy optimalizujte (predĺžiť/skrátiť/prerušiť/skončiť/oddialiť a pod.)

- s optimalizáciou začnite posúdením ustanovení v každej zmluve

- ak zmluva nedáva možnosti riešenia, postupujte podľa zákonných možností

- pokiaľ zmluva ani zákon nedáva riešenia, začnite rokovať s druhou stranou

- nové zmluvy uzatvárajte s klauzulou, ktorá počíta s krízovými riešeniami

- začnite čím skôr

 

2. Pohľadávky a dlhy

(ručiteľský záväzok konateľa, uznanie záväzku, splátkový kalendár, odklad splátok atď.)

 

Tieto riadky nie sú venované predpokladom a povinnosti štatutárneho zástupcu podať návrh na vyhlásenie konkurzu a pod., ale ako môže spoločnosť dosiahnuť vymoženie pohľadávky resp. ako zabráni podaniu návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo žaloby o zaplatenie pre nezaplatenie finančnej sumy v lehote splatnosti.

 

Nenapíšeme nič nové ak uvedieme, že aj v podnikateľskom prostredí sa oplatí predvídať. Ak zistíte, že termín splatnosti odmeny/provízie sa neodvratne blíži a pretrvávajúca pandémia Vám môže zahatať cestu zaplatiť na čas, požiadajte o odklad splátok. Samozrejme podanie žiadosti nezaručuje automaticky kladný výsledok. Vždy je to však vhodnejšie ako sa zmluvnému partnerovi skrývať a zatajovať, keďže dlh si Vás počká, naviac aj s úrokmi príp. zmluvnou pokutou. Ak ste v opačnej situácii a máte pohľadávku, ktorá Vám má byť zaplatená a Váš odberateľ nevie platiť načas, môžete uzavrieť splátkový kalendár (odporúčame ustanovenie o tom, že pri omeškaní sa čo i len s jednou splátkou, bude celý dlh splatný) ideálne aj s ručiteľským záväzkom konateľa (podľa § 303 a nasl. ObZ), ktorý ručí svojím osobným majetok za splatenie dlhu spoločnosťou.

 

Ak ste v situácii, že Vašej spoločnosti dlžník dlh nezaplatil, môžete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, z ktorého sa môže stať exekučný titul doslova za niekoľko dní (podľa § 7 zákona č. 307/2016 Z. z. súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia všetkých podmienok). Samozrejme toto sa môže stať aj Vašej spoločnosti, ak ste v opačnom postavení.  

 

Písomné znenie dokumentov ako ručiteľský záväzok konateľa, uznanie záväzku, splátkový kalendár, odklad splátok atď., musí spĺňať zákonné predpoklady, aby získanú úľavu nevystriedal exekučný titul z dôvodu neplatnosti právneho úkonu. Bližšie si túto kapitolu popíšeme v pripravovanom webinári.

 

Odporúčania k tejto kapitole:

- zosumarizujte si Vaše pohľadávky a dlhy

- reálne zhodnoťte Vaše možnosti

- ak Vám nezaplatili načas, žiadajte záruky napr. uznanie záväzku, ručiteľský záväzok a pod.

- žiadajte aspoň čiastkové platby

- ak nie ste Vy schopný platiť načas, žiadajte v predstihu odklad, splátkový kalendár a pod.

- nezatajujte sa (hrozí exekučný titul, úroky, vyhlásenie konkurzu a pod.)

- začnite čím skôr

 

3. Príspevky, dotácie a úvery

 

Netvrdíme, že príspevky, dotácie, úvery a pod. poskytované štátom alebo Európskou úniou, dokážu sami o sebe zachrániť firmu, v spojení s inými opatreniami však môžu byť účinnou záchrannou brzdou. Bez ohľadu na momentálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, spoločnosti a podnikatelia majú možnosť získať rôzne granty, dotácie a pod.; nižšie uvádzame  len niekoľko:

 

- projekt „Chyť sa svojej šance“ podporuje vznik pracovných miest a rozbeh podnikania,

- podpora pre začínajúce SZČO,

- finančný príspevok aj na mentora,

- podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov,

a pod.

 

Národné podnikateľské centrum (Slovak Business Agency) zverejnilo mimoriadnu ponuku, ktorá platí do 30. novembra 2021 ohľadom získania mikropôžičky za ešte výhodnejších podmienok. Mikropôžičkový program v tejto súvislosti ponúka podnikateľom možnosť získať úver na podnikanie za ešte výhodnejších podmienok. Podnikatelia, ktorí si podajú žiadosť o mikropôžičku do 30.11.2021 môžu získať finančné prostriedky až do výšky 50 000 € so splatnosťou do 4 rokov a k tomu benefity – odklad splátok na 6 mesiacov a nižší úrok.  

 

Čo sa týka podpory na základe finančných príspevkov a dotácii v súvislosti s ochorením COVID-19, naďalej je možné žiadať ich prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR naďalej poskytuje „prvú pomoc“ zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom prostredníctvom 4 opatrení (napr. príspevok na náhradu mzdy zamestnanca vo výške 80 % hrubej mzdy, najviac 880 € / 1 100 €). Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku „pomoc de minimis“ s dátumom uzavretia výzvy do 31. 3. 2022. Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku – pomoc de minimis je poskytnúť finančný príspevok pre pokrytie časti fixných nákladov, ktoré oprávnení žiadatelia museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie zariadení cestovného ruchu.

 

4. Pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami

(Náhrada mzdy vo výške 100%, 80%, 60%, 50%, 0%, možnosti skončenia PP atď.)

 

Zamestnanec má za vykonanú prácu nárok na mzdu, ktorou živí seba a svoju rodinu. Optimálna situácia je keď sa firme darí, všetci sú spokojní... Počas mimoriadnej situácie z posledných dvoch rokov však takúto optimálnu situáciu väčšina z nás neprežíva.

 

Nie je jedno, či má zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 100% alebo 0%, tobôž nie ak ide o viacerých zamestnancov. Počas lockdownu resp. núdzového stavu boli u niektorých zamestnávateľov situácie, kedy si niektorí zamestnanci nárokovali náhradu mzdy z dôvodu, že sa nezúčastnili testovania. Zamestnávateľ nemôžu nútiť zamestnanca nechať sa testovať, ale na druhej strane zamestnanec nemá právo na náhradu mzdy, ak sa nedá testovať kvôli rozporu s jeho vnútorným presvedčením a zamestnávateľ mu neumožní vstúpiť na pracovisko, prípadne to zamestnávateľovi ani nedá vedieť. Nebolo to jeden krát, kedy zamestnanec žiadal náhradu mzdy vo výške 100% z tohto dôvodu, neuvedomujúc si skutočnosť, že v takomto prípade sa jedná o občiansku povinnosť a teda pracovné voľno bez náhrady mzdy (§ 136 ods. 1 ZP, § 141 ods. 1 ZP, § 250b ods. 5 ZP). Dokonca, ak sa zamestnanec neospravedlní t.j. neuvedie dôvod svojej absencie v práci, zamestnávateľ môže vyvodiť dôsledky (písomne upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny a pod.).

 

Zákonník práce v súvislosti s pandémiou prijal niekoľko dočasných ustanovení (v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní), ktorými chcel spružniť pracovnoprávne vzťahy. Medzi ne patrí napr. § 252o ZP podľa ktorého je možné predĺžiť pracovný pomer na určitú dobu jedenkrát a najviac o jeden rok t.j. spolu teda 3x a najviac na 3 roky, ak spočítame aj možnosti podľa § 48 ods. 2 ZP. Ďalej napr. novelizované ustanovenie podľa § 250b ZP, v zmysle ktorého môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky s povinným oznámením najmenej dva dni vopred (po splnení zákonných predpokladov).

 

V situácii keď zamestnávateľ nevie, či bude potrebovať pracovné sily, aj povedzme o mesiac (podľa toho ako sa vyvinie pandemická situácia), je vhodné dohodnúť skúšobnú dobu v novo uzatváranej pracovnej zmluve. Zamestnávateľ tak môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, v prípade poklesu objednávok a pod., aj bez udania dôvodu vo veľmi krátkej dobe (Zákonník práce spomína 3 dňovú lehotu, táto lehota je však poriadková t.j. jej nedodržanie nespája s neplatnosťou).

 

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že budú postupovať podľa § 141 ods. 3 písm. d) Zákonníka práce t.j. zamestnanec bude mať v určitom období (napr. keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu) pracovné voľno s náhradou mzdy s tým, že obdobie za ktoré poberal náhradu mzdy a nepracoval, odpracuje neskôr (v súlade so Zákonníkom práce dodržiavať nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni atď.)

 

Zákonník práce vo svojich ustanoveniach taxatívne uvádza situácie kedy má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 100%, alebo 80%, alebo 60%, alebo 50%, alebo 0%. Zamestnávateľ aj zamestnanec má 4 možnosti skončenia pracovného pomeru, ak už nie je možné v pracovnom pomere zotrvať (dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe). Pri skončení pracovného pomeru je nevyhnutné postupovať zákonným spôsobom, v opačnom prípade to môže skončiť prehratým súdnym sporom a povinnosťou vyplatiť náhradu mzdy za 36 mesiacov. V tomto prípade sa následky môžu prejaviť aj po niekoľkých rokoch po skončení mimoriadnej situácie.  Bližšie si túto kapitolu popíšeme v pripravovanom webinári.

 

Odporúčania k tejto kapitole:

- zvážte akú pracovnú silu potrebujete

- zvoľte vhodnú formu spolupráce (živnostník vs. zamestnanec)

- ak zamestnancom nie je možné prideľovať prácu, zvoľte zákonnú náhradu mzdy 100%, 80%, 60%, 50%, 0%,

- pri skončení pracovného pomeru postupujte zákonným spôsobom

- nové pružné spolupráce (živnosť, skúšobná doba, PP na určitú dobu, skrátený úväzok a pod.)

- začnite čím skôr

 

5. Daňové optimalizácie

 

K daňovým optimalizáciám je v prvom rade potrebné uviesť, že musia byť obhájiteľné resp. dostatočne uveriteľné, reálne a poctivé. Nielen nadnárodné spoločnosti s obratom v desiatkach miliónov eur dokážu efektívne daňovo optimalizovať; daňové optimalizácie môžu zachrániť „podnikateľský život“ aj malým slovenským spoločnostiam a podnikateľom. Bez ohľadu na veľkosť spoločnosti alebo podnikateľa, musí byť daňová optimalizácia postavená na pevných základoch, keďže hranica medzi daňovou optimalizáciou a daňovým podvodom, môže byť tenká, nakoľko spoločnosti ňou môžu ušetriť aj desiatky percent ročne na daniach alebo odvodoch. Vhodnosť, legitímnosť a formu daňovej optimalizácie nebudeme zovšeobecňovať na všetkých podnikateľov a spoločnosti, keďže v každom konkrétnom prípade záleží od predmetu podnikania, uzavretých obchodoch, forme „zamestnávania“ atď., preto každá spoločnosť a podnikateľ musí náležite zvážiť a posúdiť voľbu daňovej optimalizácie.

 

 

Rada na záver: Nespoliehajte sa, že štátne kontroly sa počas tohto obdobia nevykonávajú. Spoločnosť resp. podnikateľ musí konať zákonným spôsobom v každej situácii (v článku poukazujeme len na zákonné možnosti) a teda daňový úrad, inšpekcia práce, policajný vyšetrovateľ, obchodná inšpekcia, NAKA a pod. Vám môže do prevádzky zavítať aj zajtra.

 

Zákonné možnosti a postupy, vzory žiadostí, zmlúv a iných dokumentov budeme prezentovať v našom pripravovanom webinári.

 

 

Mohlo by vás zaujímať

Sledujte aktuálnu ponuku, pripravovaných online školení.


Naše školenia

Zakladáš firmu? Na čo si dať pozor!


Ako (ne)zamestnávať

Ochrana osobných údajov ako dôležitá súčasť bezpečného podnikania.


Viac o GDPR


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk