zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Postup pri vstupe zamestnanca do priestorov zamestnávateľa od 27.01.2021

Zverejnené: 27.01.2021 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Zamestnávateľ musí od 27.01.2021 okrem iného dodržiavať postup stanovený

- vyhláškou č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, prijatou dňa 21.01.2021 (ďalej tiež ako „vyhláška“) a 

- uznesením Vlády SR č. 30, prijatého dňa 17.01.2021 (ďalej tiež ako „uznesenie“).

 

Odporúčaný postup pri vstupe zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa sme zhrnuli do nižšie uvedených bodov.

 

1. Zamestnanec môže od 27.01.2021 cestovať do a zo zamestnania len v prípade ak vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa nie je možné vykonávať prácu z domácnosti (preukazuje sa napr. písomným potvrdením alebo rozhodnutím zamestnávateľa a pod.)

 

2. Zamestnávateľ je povinný na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa vyhlášky.

 

3. Zamestnanec sa pri vstupe do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa preukazuje najmä dokladom (do ktorého je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť):

- o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára,

- o tom, že prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

- o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,

- o zaočkovaní proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

- o tom, že zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

- a pod.

 

4. Zamestnanec sa pri vstupe do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa môže v prípadoch podľa § 2 ods. 2 písm. f) až j) vyhlášky preukázať aj písomným čestným vyhlásením o tom, že patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že si je vedomý právnych následkov pre prípad, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

 

5. V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa a zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 2 vyhlášky, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 
6. Ak sa zamestnanec zúčastní testovania na ochorenie COVID-19 počas pracovnej zmeny, jeho neprítomnosť v práci počas tohto testovania a cesty naň a späť je možné považovať za prekážku v práci v zmysle § 141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný túto neprítomnosť v práci ospravedlniť ako vyšetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení (odberné miesta sú považované za detašované pracovisko zdravotníckeho zariadenia, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť zdravotníckymi pracovníkmi). Zamestnávateľ je tak povinný poskytnúť zamestnancovi na toto vyšetrenie pracovné voľno s náhradou mzdy (zdroj: Stanovisko Národného inšpektorátu práce zverejnené TU dňa 26.01.2021).
 
 
7. Ak sa zamestnanec na základe vlastného rozhodnutia testovania nezúčastní (a nespĺňa inú z výnimiek), je povinný vzhľadom na podmienky obmedzenia slobody pohybu osôb a podmienky účasti osôb na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 dodržať zákaz vychádzania, čo v praxi znamená, že sa nemôže dostaviť na svoje pracovisko. Podľa Zákonníka práce sa táto situácia považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu, a to plnenie občianskej povinnosti v zmysle § 137 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas súvisiaci s výkonom tejto občianskej povinnosti a iných úkonov vo všeobecnom záujme. Ak z kolektívnej zmluvy alebo z dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom nevyplýva inak, zamestnancovi za túto prekážku v práci nepatrí náhrada mzdy (zdroj: Stanovisko Národného inšpektorátu práce zverejnené TU dňa 26.01.2021).
 
 
8. O prekážke v práci je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa bez zbytočného odkladu, na základe čoho zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci. V opačnom prípade neprítomnosť zamestnanca v práci môže zamestnávateľ vyhodnotiť ako neospravedlnenú absenciu (so sankciami vo forme krátenia dovolenky a bez nároku na mzdu resp. náhradu mzdy). Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyhodnotiť neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci ako porušenie pracovnej disciplíny, môže to mať pre zamestnanca dôsledky vo forme písomného  upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny až po možnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru (zdroj: Stanovisko Národného inšpektorátu práce zverejnené TU dňa 26.01.2021).

 

Mohlo by vás zaujímať

Sledujte aktuálnu ponuku, pripravovaných online školení.


Naše školenia

Zakladáš firmu? Na čo si dať pozor!


Ako (ne)zamestnávať

Ochrana osobných údajov ako dôležitá súčasť bezpečného podnikania.


Viac o GDPR


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk